Thứ Ba, ngày 5 tháng 3 năm 2024

Kiểm tra, giám sát việc thực hiện đăng ký Chương trình hành động cá nhân hàng năm của cán bộ, đảng viên

(Thanhuytphcm.vn) - Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM vừa có Chỉ thị về một số giải pháp nâng cao năng lực lãnh đạo của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đảng viên.

Theo đó, để tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM yêu cầu Ban Thường vụ Thành ủy Thủ Đức và các quận ủy, huyện ủy, đảng ủy cấp trên cơ sở trực thuộc Thành ủy quán triệt, cụ thể hóa nội dung công tác xây dựng Đảng trong Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ XI và Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2020 – 2025 của cấp mình. Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả, tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, bồi dưỡng lý tưởng, nhân sinh quan cách mạng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cấp ủy viên cơ sở. Triển khai, tổ chức thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, quy định của Trung ương và chương trình, kế hoạch của Thành ủy TPHCM về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là ủy viên ban thường vụ cấp ủy, cấp ủy viên và cán bộ lãnh đạo chủ chốt ở địa phương, cơ quan, đơn vị. Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Kịp thời phát hiện, ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên.

Chỉ thị nêu rõ, tiếp tục kiện toàn mô hình tổ chức cơ sở đảng phù hợp với việc đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện của tổ chức đảng ở cơ sở. Tập trung kiện toàn mô hình tổ chức đảng ở khu phố, ấp gắn với việc sắp xếp, tổ chức lại khu phố, ấp, tổ dân phố. Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy cơ sở đổi mới phương thức lãnh đạo, xây dựng và định kỳ rà soát, bổ sung quy chế hoạt động, quy định cụ thể về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm và chế độ làm việc của cấp ủy, chi bộ. Nâng cao chất lượng ban hành và tổ chức thực hiện các nghị quyết, kế hoạch, chương trình công tác hàng năm của cấp ủy, chi bộ. Phân công, giao trách nhiệm rõ ràng, đặt ra yêu cầu và thời gian hoàn thành cụ thể. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện nghị quyết của cấp ủy.

Cùng với đó là giữ vững nền nếp, nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, đảng bộ, chi bộ. Thực hiện nghiêm tự phê bình, phê bình, mở rộng dân chủ trong sinh hoạt Đảng, mọi đảng viên có quyền thảo luận, phê bình thẳng thắn, lắng nghe ý kiến của nhau, không định kiến quy chụp hoặc lợi dụng phê bình để đả kích cá nhân, gây rối nội bộ. Từ đó khắc phục tình trạng nể nang, né tránh, ngại va chạm trong kiểm điểm, tự phê bình và phê bình, nhất là các cơ quan, đơn vị sự nghiệp và các loại hình doanh nghiệp. Cấp ủy phải quán triệt, tạo cho đảng viên ý thức chấp hành Điều lệ Đảng, chủ động chuẩn bị ý kiến phát biểu tại các buổi sinh hoạt chi bộ. Nội dung sinh hoạt chi bộ xuất phát từ chức năng, nhiệm vụ lãnh đạo và đặc điểm tình hình của địa phương, cơ quan, đơn vị. Trong sinh hoạt chi bộ, cấp ủy phải gợi mở để chi bộ thảo luận, đề ra giải pháp sát đúng với việc thực hiện nhiệm vụ của chi bộ. Tiếp tục thực hiện phân công cấp ủy viên, lãnh đạo và chuyên viên các ban xây dựng Đảng của cấp ủy dự sinh hoạt chi bộ theo Kết luận số 52 - KL/TU ngày 8 tháng 6 năm 2012 của Thường trực Thành ủy.

Một trong những nhiệm vụ quan trọng là tập trung nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và công tác quản lý đảng viên. Chú trọng phát hiện, bồi dưỡng kết nạp vào Đảng đoàn viên, hội viên ưu tú của các tổ chức chính trị - xã hội, trong lực lượng vũ trang, quần chúng ưu tú trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập, quần chúng ưu tú ở địa bàn dân cư. Tăng cường công tác giáo dục, rèn luyện, quản lý đảng viên, quán triệt và tổ chức thực hiện tốt Chỉ thị số 28 - CT/TW ngày 21 tháng 1 năm 2014 của Ban Bí thư về nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng. Chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện phân công công tác cho đảng viên; thực hiện đúng quy định về việc cho đảng viên miễn công tác và sinh hoạt Đảng; chấn chỉnh công tác giới thiệu sinh hoạt Đảng đối với đảng viên khi nghỉ hưu, nghỉ việc, chuyển công tác, thay đổi nơi cư trú. Quán triệt và tổ chức thực hiện tốt Quy định số 213 - QĐ/TW ngày 2 tháng 1 năm 2020 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức đảng và Nhân dân nơi cơ trú.

Bên cạnh đó là chỉ đạo các cấp ủy cơ sở chú trọng phát huy vai trò, trách nhiệm của tổ chức đảng và đảng viên trong công tác vận động quần chúng, thể hiện trước hết bằng sự gương mẫu và tích cực tham gia các hoạt động xã hội, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho quần chúng, Nhân dân. Tạo được sự đồng thuận cao trong việc thực hiện chủ trương đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị. Nghiên cứu, ban hành các quy định, quy chế cụ thể để phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và quần chúng, Nhân dân tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Quán triệt, tổ chức thực hiện tốt Quy định số 1374 - QĐ/TU ngày 1 tháng 12 năm 2017 của Ban Thường vụ Thành ủy về quy trình giải quyết thông tin phản ánh liên quan các tập thể, cá nhân suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Tổ chức thực hiện tốt việc giải quyết đơn, thư phản ánh của quần chúng, Nhân dân đối với tổ chức đảng, đảng viên. Phân công cấp ủy viên theo dõi, phụ trách cơ sở, nắm chắc tình hình tư tưởng của đảng viên, quần chúng, Nhân dân nhất là ở những địa bàn trọng điểm. Thực hiện có nền nếp việc người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp định kỳ đối thoại, tiếp xúc với đảng viên, Nhân dân. Kịp thời phát hiện và xử lý những tình huống phức tạp, nổi cộm ngay từ cơ sở.

Chỉ thị yêu cầu, tập trung củng cố, nâng cao chất lượng đội ngũ cấp ủy viên, bí thư cấp ủy cơ sở, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức ở cơ sở có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, giỏi về nghiệp vụ, chuyên môn. Chú trọng công tác quy hoạch cán bộ, tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo, quản lý, nghiệp vụ công tác đảng cho cấp ủy viên, bí thư cấp ủy và cán bộ được quy hoạch. Thường xuyên tổ chức giao ban, gặp gỡ làm việc với cấp ủy cơ sở để kịp thời hướng dẫn, hỗ trợ tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của cấp ủy cơ sở. Triển khai và thực hiện nghiêm việc từng cán bộ, đảng viên thực hiện bản đăng ký Chương trình hành động cá nhân hàng năm. Tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nội dung đã đăng ký để làm cơ sở đánh giá, xếp loại cuối năm.

Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM yêu cầu các cấp ủy đảng của Đảng bộ TP tăng cường kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng. Tập trung kiểm tra việc triển khai, thực hiện các nghị quyết của Đảng, việc xây dựng và thực hiện hoạt động, chương trình làm việc của cấp ủy cơ sở, kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm của tổ chức đảng và đảng viên. Kiểm tra việc tu dưỡng rèn luyện về phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, đạo đức công vụ của cán bộ, đảng viên. Kiên quyết xử lý kỷ luật và thi hành kỷ luật nghiêm khắc đối với tất cả tổ chức đảng, đảng viên có vi phạm đến mức phải xử lý kỷ luật. Quy định thời gian phấn đấu cho đảng viên có khuyết điểm và tạo điều kiện cho đảng viên sửa chữa. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy cấp trên đối với cơ sở. Cấp ủy cấp trên phải có trách nhiệm trong việc chỉ đạo củng cố tổ chức, cán bộ ở những đơn vị trọng yếu, những cơ sở yếu kém.

S.Hải

Tin khác

Thông báo