Thứ Năm, ngày 28 tháng 9 năm 2023

Hướng dẫn 17-HD/BTGTU ngày 26 tháng 5 năm 2021 của Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM về công tác tuyên truyền sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XI và đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025

Tin khác

Thông báo