Thứ Năm, ngày 28 tháng 9 năm 2023

Hướng dẫn 48-HD/BTGTU ngày 17 tháng 5 năm 2022 về đẩy mạnh tuyên truyền, triển khai thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 19/5/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trong tình hình mới

Tin khác

Thông báo