Thứ Sáu, ngày 20 tháng 9 năm 2019

Hướng dẫn 64-HD/BTGTU ngày 11 tháng 4 năm 2019 của Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM về Tổ chức đợt sinh hoạt chính trị 50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 - 2019)

Tin khác

Thông báo