Thứ Hai, ngày 4 tháng 3 năm 2024

Hồ sơ chuyển ngạch công chức

I. Cơ sở pháp lý

1. Luật Cán bộ, công chức.

2. Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức; Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập.

3. Thông tư số 02/2007/TT-BNV ngày 25 tháng 5 năm 2007 của  Bộ Nội vụ hướng dẫn xếp lương khi nâng ngạch, chuyển ngạch, chuyển loại công chức, viên chức.

4. Theo đề nghị của các cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội thành phố; các quận ủy, huyện ủy, đảng ủy trực thuộc Thành ủy.

II. Đối tượng

1. Công chức đã được tuyển dụng (qua thi tuyển, xét tuyển) và đã được xếp lương theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP.

2. Được cấp có thẩm quyền đề nghị chuyển ngạch lương tương đương cho phù hợp nhu cầu và vị trí công tác.

III. Thành phần hồ sơ

1. Công văn đề nghị của cơ quan, đơn vị chủ quản.

2. Các Quyết định tuyển dụng, bổ nhiệm ngạch công chức, điều động công chức, phân công nhiệm vụ.

3. Các Quyết định thể hiện diễn biến lương theo quá trình công tác.

4. Văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu.

IV. Quy trình -  Thời gian thực hiện

6 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo