Thứ Sáu, ngày 1 tháng 12 năm 2023

Quyết định số 2856/QĐ-UBND ngày 11 tháng 7 năm 2023 của UBND TPHCM về ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 98/2023/QH15 của Quốc hội, Chỉ thị số 27-CT/TU của Thành ủy và Nghị quyết số 18/NQ-HĐND của HĐND TP triển khai thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh

Thông báo