Thứ Ba, ngày 18 tháng 6 năm 2024

Huyện Củ Chi: Tiếp tục giới thiệu tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vào sinh hoạt của cấp ủy

Các đồng chí lãnh đạo Ban Tuyên giáo Huyện ủy chủ trì buổi tọa đàm

(Thanhuytphcm.vn) - Ngày 24/11, Huyện ủy Củ Chi tổ chức tọa đàm giá trị tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Đồng chí Huỳnh Văn Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị Huyện chủ trì buổi tọa đàm.

Tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được Hội đồng Lý luận Trung ương và Nhà Xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật phối hợp xuất bản vào đầu năm 2022.

Phát biểu khai mạc tại tọa đàm, đồng chí Huỳnh Văn Sơn cho biết, buổi tọa đàm là một cuộc sinh hoạt chính trị, tư tưởng rộng lớn trong toàn đảng bộ lần này, làm cho cán bộ, đảng viên nhận thức sâu sắc hơn những vấn đề lý luận về chủ nghĩa xã hội, con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam và thực tiễn sự nghiệp cách mạng của nhân dân Việt Nam; về ý nghĩa và giá trị thực tiễn sâu sắc qua những bài viết của đồng chí Tổng Bí thư. Nâng cao ý thức, bản lĩnh chính trị, lập trường tư tưởng, kiên định, vận dụng, phát triển sáng tạo Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; củng cố niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, tạo nên sự thống nhất về tư tưởng, ý chí, hành động trong toàn Đảng bộ. Tiếp tục kiên định các nguyên tắc xây dựng Đảng để bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị thật sự trong sạch, vững mạnh toàn diện; củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý và điều hành của Nhà nước, tạo nên sự thống nhất tư tưởng trong Đảng, ý chí và hành động trong toàn xã hội.

Trong buổi tọa đàm, các tham luận đã tập trung phân tích, làm rõ giá trị tác phẩm trên các lĩnh vực từ xây dựng Đảng, xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, cho đến kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, văn hóa, xã hội, quốc phòng an ninh và đối ngoại; cung cấp những luận cứ, tổng kết những bài học từ thực tiễn sinh động trong quá trình triển khai, vận dụng những nội dung tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng một cách phù hợp vào trong công tác ở đơn vị, địa phương.

Kết luận tọa đàm, đồng chí Huỳnh Văn Sơn đánh giá cao các ý kiến phát biểu về tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Đồng chí mong, trong thời gian tới các cấp ủy, đơn vị, địa phương cần xây dựng kế hoạch, tổ chức tuyên truyền và triển khai sâu rộng đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng này bằng các hình thức sáng tạo, hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tiễn và nhiệm vụ của địa phương, cơ quan, đơn vị. Tiếp tục đưa việc tuyên truyền, giới thiệu tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vào sinh hoạt của cấp ủy, chi bộ hằng tháng, sinh hoạt chuyên đề của từng chi bộ; tổ chức hội thảo, tọa đàm khoa học về chủ đề và nội dung tác phẩm.

Xuân Trang


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo