Thứ Sáu, ngày 14 tháng 6 năm 2024

TPHCM phấn đấu tỷ lệ doanh nghiệp có hoạt động đổi mới sáng tạo đạt 35%

TPHCM vừa ban hành kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đến năm 2025.

(Thanhuytphcm.vn) - UBND TPHCM vừa ban hành kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đến năm 2025 trên địa bàn TP.

Theo đó, TPHCM đặt mục tiêu nâng cao đóng góp khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo vào tăng trưởng kinh tế thông qua các hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ của các viện nghiên cứu và trường đại học, tổ chức khoa học và công nghệ; hoạt động đổi mới sáng tạo, nâng cao năng lực quản trị, tổ chức trong doanh nghiệp. Đóng góp của yếu tố năng suất các nhân tố tổng hợp (TFP) và GRDP đạt từ 45% trở lên.

Đồng thời, tỷ trọng giá trị sản phẩm công nghiệp công nghệ cao trong các ngành chế biến, chế tạo đạt tối thiểu 45%. Đưa hệ sinh thái khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo của TP thuộc nhóm 5 hệ sinh thái dẫn đầu cả nước. Đảm bảo chi cho khoa học và công nghệ từ 2% trở lên trong tổng chi ngân sách của TP. Chi đầu tư cho khoa học và công nghệ của xã hội đạt bình quân trên 1%/GRDP. Hỗ trợ ít nhất 2 tổ chức khoa học và công nghệ tiếp cận trình độ tiên tiến khu vực và quốc tế.

Mặt khác, số doanh nghiệp đạt tiêu chí doanh nghiệp khoa học và công nghệ và số doanh nghiệp đổi mới sáng tạo tăng từ 8% - 10% hằng nằm; tỷ lệ doanh nghiệp có hoạt động đổi mới sáng tạo đạt 35% trong tổng số doanh nghiệp…

Để thực hiện mục tiêu trên, TPHCM nghiên cứu xây dựng một số cơ chế, chính sách về hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Trong đó, triển khai có hiệu quả các quy định của pháp luật về khoa học và công nghệ và nghiên cứu xây dựng, ban hành các cơ chế, chính sách đột phá nhằm tạo động lực cho hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, thúc đẩy mọi thành phần xã hội tham gia hoạt động nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và ứng dụng thành tựu khoa học và công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Đồng thời, tái cơ cấu các chương trình, nhiệm vụ khoa học và công nghệ. Trong đó, triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình nghiên cứu khoa học- phát triển công nghệ và nâng cao tiềm lực khoa học và công nghệ trên địa bàn TPHCM giai đoạn 2021 - 2025.

Mặt khác, xây dựng hệ thống đổi mới sáng tạo TP. Trong đó, tổ chức triển khai thực hiện dự án của Đề án Hỗ trợ phát triển hệ sinh thái khởi nghĩa đổi mới sáng tạo TPHCM giai đoạn 2021 - 2025.

Bên cạnh đó, phát triển các tổ chức khoa học và công nghệ thành chủ thể nghiên cứu mạnh. Cụ thể, thành lập Viện Công nghệ tiên tiến và Đổi mới sáng tạo TPHCM; tổ chức lại Trung tâm Công nghệ Sinh học TPHCM thành Trung tâm Công nghệ Sinh học Quốc gia Miền Nam; nâng cao năng lực Viện Nghiên cứu phát triển TP; hỗ trợ hình thành các tổ chức khoa học và công nghệ và các nhóm nghiên cứu mạnh.

Ngoài ra, phát triển nguồn nhân lực khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; phát triển và khai thác có hiệu quả hạ tầng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; thúc đẩy hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trong doanh nghiệp; hợp tác quốc tế về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Vân Minh


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo