Chủ Nhật, ngày 23 tháng 6 năm 2024

Xây dựng và ban hành cơ chế chính sách đảm bảo cho thanh niên thực hiện quyền và nghĩa vụ trong học tập, nghiên cứu khoa học

(Thanhuytphcm.vn) - UBND TPHCM vừa ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình phát triển thanh niên trên địa bàn TPHCM giai đoạn 2023 - 2025.

Theo Kế hoạch, UBND TP xác định mục đích nhằm tổ chức tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn, triển khai thực hiện Chương trình thống nhất, hiệu quả, gắn với thực hiện Luật Thanh niên năm 2020.

Đồng thời, cụ thể hóa các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện Chương trình gắn với chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị theo phân công; đảm bảo tính kịp thời, phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Bên cạnh đó, xây dựng cơ chế phối hợp giữa các cấp, các ngành, các tổ chức chính trị - xã hội, đoàn thể trong tổ chức thực hiện các nội dung, nhiệm vụ của Chương trình phù hợp với tình hình thực tiễn của các cơ quan, đơn vị và địa phương.

Ngoài ra, xây dựng và ban hành cơ chế chính sách đảm bảo cho thanh niên thực hiện quyền và nghĩa vụ trong học tập, nghiên cứu khoa học, việc làm, vui chơi giải trí và trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; Bố trí các nguồn lực cần thiết, kiện toàn tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ, công chức thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên.

UBND TP yêu cầu đảm bảo tính khả thi, được triển khai sâu rộng, nghiêm túc, có hiệu quả đến tất cả các cấp, các ngành và các cơ quan, đơn vị có liên quan.

Đồng thời, các cấp, các ngành cần xác định rõ những nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm, lộ trình thực hiện theo nội dung của Kế hoạch để tổ chức triển khai thực hiện đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả.

Về nội dung tuyên truyền, phổ biến, quán triệt nội dung của Chương trình, UBND TP đề nghị Sở Nội vụ chủ trì tổ chức Hội nghị phổ biến, quán triệt Chương trình phát triển thanh niên TPHCM giai đoạn 2023 - 2030 bằng các hình thức trực tiếp, trực tuyến hoặc lồng ghép các hội nghị phổ biến, quán triệt phù hợp với tình hình thực tế. Thời gian thực hiện trong quý II năm 2023.

UBND TP cũng giao các sở, ban, ngành TP, UBND các quận, huyện và TP Thủ Đức tổ chức tuyên truyền về Chương trình phát triển thanh niên TPHCM giai đoạn 2023 - 2030, các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thanh niên và các văn bản liên quan đến việc tổ chức triển khai thực hiện Chương trình phù hợp với tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị và địa phương. Thời gian thực hiện hằng năm.

Theo kế hoạch, tuỳ tình hình thực tế tại địa phương, UBND các huyện và TP Thủ Đức trình HĐND cùng cấp ban hành Nghị quyết phát triển thanh niên giai đoạn 2023 - 2030. Trường hợp đơn vị đã trình HĐND cùng cấp ban hành Nghị quyết phát triển thanh niên giai đoạn 2021 - 2030, tiến hành nghiên cứu Chương trình phát triển thanh niên Thành phố giai đoạn 2023 - 2030, Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình phát triển thanh niên TP giai đoạn 2023 - 2025 để điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp.

UBND các quận, huyện và TP Thủ Đức xây dựng quy định quản lý nhà nước về thanh niên trên cơ sở Chương trình phát triển thanh niên TP giai đoạn 2023 - 2030 của UBND TP, Quyết định số 37/2021/QĐ-UBND của UBND TP về ban hành quy định quản lý nhà nước về thanh niên trên địa bàn TP và các văn bản khác có liên quan.

Long Hồ


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo