Thứ Năm, ngày 25 tháng 7 năm 2024

Chỉ thị số 01-CT/TU ngày 04/12/2015 của Ban Thường vụ Thành ủy về học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ X nhiệm kỳ 2015 - 2020

Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hồ Chí Minh lần thứ X nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã biểu quyết Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hồ Chí Minh lần thứ X nhiệm kỳ 2015 - 2020; để tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội, Ban Thường vụ Thành ủy yêu cầu:

1. Các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp

1.1. Quán triệt sâu sắc, nắm vững mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp nêu trong Nghị quyết; trên cơ sở đó khẩn trương xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ X nhiệm kỳ 2015 - 2020 sát với thực tiễn, gắn với nhiệm vụ cụ thể của ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị; phát động, tổ chức phong trào thi đua yêu nước trong các tầng lớp Nhân dân thành phố, trong đó, cán bộ, đảng viên nêu cao vai trò gương mẫu, quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội.

Trong xây dựng chương trình hành động, cần chú trọng đề ra các biện pháp thiết thực, khả thi, có lộ trình hợp lý, phân công rõ trách nhiệm thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ chủ yếu, giải quyết có hiệu quả các vấn đề bức xúc, cấp bách nhằm xây dựng Đảng bộ thành phố thật trong sạch, vững mạnh; tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước; giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội; nâng cao chất lượng tăng trưởng và năng lực cạnh tranh của kinh tế thành phố; xây dựng thành phố Hồ Chí Minh có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình; sớm trở thành một trong những trung tâm lớn về kinh tế, tài chính, thương mại, khoa học - công nghệ của khu vực Đông Nam Á.

1.2. Tập trung chuẩn bị và tổ chức tốt đợt học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội, xem đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của những tháng cuối năm 2015 và đầu năm 2016, là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng, tạo sự thống nhất ý chí và hành động trong toàn Đảng bộ và hệ thống chính trị thành phố, sự đồng thuận trong Nhân dân; tích cực thực hiện sáng tạo trong thực tiễn công tác, đời sống, góp phần đưa Nghị quyết vào cuộc sống. Đồng thời, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, uốn nắn những nhận thức lệch lạc, tăng cường tự phê bình và phê bình, phê phán các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ Đảng. Kết hợp học tập, quán triệt, phổ biến Nghị quyết Đại hội và thảo luận chương trình hành động của đảng bộ địa phương, cơ quan, đơn vị mình.

Việc tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội cần tiến hành khẩn trương, nghiêm túc, không làm lướt; phải đảm bảo thiết thực, hiệu quả, không phô trương, hình thức; kết hợp nghe giới thiệu, luận giải trên hội trường với thảo luận, tự đọc, tự tìm hiểu là chính; đồng chí bí thư cấp ủy trực tiếp chỉ đạo, chủ trì việc học tập, quán triệt nội dung Nghị quyết Đại hội; chủ trì thảo luận chương trình hành động của đảng bộ mình; thực hiện kiểm tra, giám sát việc triển khai học tập, quán triệt và thực hiện nghị quyết ở các cấp với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc.

Phương pháp, hình thức tổ chức học tập, phổ biến, tuyên truyền phải phù hợp với từng đối tượng, với đông đảo các tầng lớp Nhân dân thành phố. Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thế chính trị - xã hội thành phố tổ chức học tập, phổ biến Nghị quyết Đại hội đến đoàn viên, hội viên, các chức sắc, tôn giáo bằng hình thức phù hợp.

1.3. Cán bộ chủ chốt các cấp tập trung nghiên cứu sâu, nắm vững, quán triệt các nội dung cơ bản, những điểm mới, cơ sở lý luận và thực tiễn của các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ giải pháp chủ yếu, liên hệ thực tiễn và vận dụng sáng tạo vào điều kiện thực tế để tổ chức thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội tại địa phương, cơ quan, đơn vị. Cán bộ, đảng viên nắm vững các nội dung cơ bản, vận dụng vào thực tiễn công tác, góp phần tích cực đưa Nghị quyết vào cuộc sống.

1.4. Thời gian tổ chức các lớp nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội cấp thành phố, quận ủy, huyện ủy, đảng ủy cấp trên cơ sở trực thuộc Thành ủy hoàn thành trước ngày 30 tháng 12 năm 2015; đảng ủy phường - xã, thị trấn và tổ chức cơ sở đảng hoàn thành trước 30 tháng 01 năm 2016.

2. Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo Ủy ban nhân dân thành phố

- Khấn trương tham mưu hoàn thiện, xây dựng kế hoạch thực hiện 7 Chương trình đột phá thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ X trình Ban Thường vụ Thành ủy trước ngày 20 tháng 02 năm 2016. Kế hoạch phải thể hiện tư duy đột phá, chính sách đột phá, xác định giải pháp đột phá và chỉ đạo, tổ chức thực hiện đột phá.

- Chỉ đạo các sở, ban - ngành thành phố chủ động xây dựng chương trình hành động, kế hoạch và tổ chức các phong trào thi đua yêu nước thực hiện Nghị quyết Đại hội, lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; đồng thời thường xuyên kiểm tra, giám sát đánh giá kết quả thực hiện chương trình hành động, kế hoạch đã đề ra.

- Chỉ đạo Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Ban Tuyên giáo Thành ủy chỉ đạo, định hướng công tác tuyên truyền về nội dung Nghị quyết Đại hội trên các phương tiện thông tin đại chúng; hướng dẫn các địa phương, cơ quan, đơn vị mở chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền nội dung Nghị quyết Đại hội trên các trang tin điện tử, các trang website thông tin nội bộ,...

- Chỉ đạo Sở Văn hóa và Thể thao phối hợp với Ban Tuyên giáo Thành ủy xây dựng, trang trí các khẩu hiệu, panô tại các khu vực trọng điểm, trên các trục đường chính của thành phố,... tổ chức triển lãm nội dung Nghị quyết Đại hội; hướng dẫn các quận, huyện, đơn vị cơ sở thực hiện công tác thông tin, cổ động, triển lãm, tuyên truyền về nội dung Nghị quyết Đại hội.

- Chỉ đạo Đài Truyền hình thành phố, Đài Tiếng nói nhân dân thành phố xây dựng các đoạn phim ngắn, các phóng sự, hình ảnh, tư liệu giới thiệu nội dung Nghị quyết Đại hội, phục vụ công tác tuyên truyền sâu rộng trong các tầng lớp Nhân dân, tạo sự đồng thuận trong toàn xã hội.

3. Ban Tuyên giáo Thành ủy

- Tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy kế hoạch tổ chức Hội nghị quán triệt Chỉ thị về học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội; kế hoạch tổ chức các hội nghị cấp thành phố nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội cho cán bộ cao cấp, tướng lĩnh nghỉ hưu trên địa bàn thành phố, báo cáo viên thành phố, đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ, phóng viên báo chí tiêu biểu; kế hoạch tuyên truyền những mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng, bảo vệ và phát triển thành phố trong 05 năm 2015 -2020.

- Hướng dẫn việc học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội theo tinh thần đổi mới, khẩn trương, thiết thực và hiệu quả; biên soạn, phát hành tài liệu phục vụ học tập, quán triệt, phổ biến văn kiện Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ X, tập trung làm rõ những nội dung chủ yếu trong văn kiện Đại hội. Hỗ trợ các quận ủy, huyện ủy, đảng ủy cấp trên cơ sở trực thuộc Thành ủy về báo cáo viên báo cáo Nghị quyết Đại hội khi có yêu cầu.

- Chỉ đạo các cơ quan báo chí thành phố đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, phổ biến rộng rãi trong các tầng lớp Nhân dân và hoạt động thông tin đối ngoại về những nội dung cơ bản của Nghị quyết Đại hội; thực hiện các tuyến bài đấu tranh, phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch.

- Tham mưu Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy theo dõi, kiểm tra, giám sát kết quả việc học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội, báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy.

4. Ủy ban Kiểm tra Thành ủy tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội, việc xây dựng kế hoạch, chương trình hành động và đánh giá sơ kết việc thực hiện các chương trình đột phá của các cấp ủy địa phương, cơ quan, đơn vị, giúp Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy lãnh đạo, chỉ đạo triển khai có hiệu quả Nghị quyết Đại hội.

5. Ban Dân vận Thành ủy phối hợp với Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, đảng đoàn các đoàn thể chính trị - xã hội, Ban Thường vụ Thành đoàn đẩy mạnh công tác dân vận, tuyên truyền vận động, tạo sự đồng thuận trong Nhân dân thành phố, huy động mọi nguồn lực để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội; giám sát việc thực hiện, đồng thời nắm sát tình hình Nhân dân các giới, những nguyện vọng, bức xúc của Nhân dân để kịp thời phản ánh các cấp ủy, chính quyền có biện pháp giải quyết hiệu quả các vấn đề bức xúc, cấp bách. 

6. Văn phòng Thành ủy phối hợp với Ban Tuyên giáo Thành ủy phát hành tài liệu, đảm bảo kinh phí tổ chức triển khai học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội.

Các ban Thành ủy, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, Văn phòng Thành ủy theo chức năng, nhiệm vụ, giúp Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy theo dõi, kiểm tra, giám sát và thường xuyên báo cáo việc thực hiện Chỉ thị.

Chỉ thị này phổ biến đến từng chi bộ.

T/M BAN THƯỜNG VỤ

PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC

(Đã ký)

Võ Văn Thưởng

Tin khác

Thông báo