Thứ Năm, ngày 18 tháng 7 năm 2024

Chỉ thị số 13-CT/TU ngày 19/2/2013 của Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh về quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 31 tháng 10 năm 2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng tổ chức lấy ý kiến nhân dân thành phố đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

Ngày 31 tháng 10 năm 2012, Hội nghị Trung ương 6 khóa XI ban hành Nghị quyết số 19-NQ/TW về tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại; ngày 21 tháng 1 năm 2013 Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết số 563/NQ-UBTVQH13 về việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi); Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 239/QĐ-TTg ngày 28 tháng 01 năm 2013 về việc ban hành Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi). Đây là những Nghị quyết có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển của đất nước, góp phần xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân. Chấp hành Nghị quyết số 21-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ban Thường vụ Thành ủy yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng nắm vững yêu cầu và tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội thực hiện tốt các nội dung sau đây :

1. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc Kế hoạch số 44-KH/TU ngày 04 tháng 01 năm 2013 của Thành ủy về tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban chấp hành Trung ương Đảng Khóa XI gắn với việc quán triệt Nghị quyết số 563/NQ-UBTVQH13 ngày 21 tháng 01 năm 2013 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Quyết định số 239/QĐ-TTg ngày 28 tháng 01 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ. Các cấp ủy, tổ chức đảng đưa nội dung này vào sinh hoạt đảng bộ, chi bộ để quán triệt trong toàn thể đảng viên về quan điểm, mục đích, định hướng trong việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), xác định vai trò, trách nhiệm, tính tiên phong gương mẫu của đảng viên trong nắm vững quan điểm, chủ trương của Đảng.

Phải đảm bảo sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, sự chỉ đạo chặt chẽ của các cấp chính quyền, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể - chính trị - xã hội; tạo điều kiện thuận lợi để các tầng lớp nhân dân, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại địa phương, trong cơ quan, tổ chức tham gia ý kiến vào dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi).

Việc tổ chức lấy ý kiến của nhân dân phải được tiến hành rộng rãi, dân chủ, khoa học, công khai, bảo đảm tiến độ, chất lượng, thiết thực và tiết kiệm; phân công đơn vị và cá nhân chịu trách nhiệm thực hiện; thường xuyên đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện, không làm qua loa, hình thức.

2. Lãnh đạo địa phương, tổ chức, đơn vị được phân công phụ trách bám sát Quyết định số 239/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ tổ chức triển khai thực hiện việc lấy ý kiến nhân dân phù hợp với tình hình thực tế và nhiệm vụ ở địa phương, cơ quan, tổ chức, đơn vị.

Đôn đốc, kiểm tra và tạo điều kiện cần thiết cho cơ quan, tổ chức, đơn vị tổ chức tốt việc lấy ý kiến nhân dân; kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh, uốn nắn những biểu hiện lệch lạc trong quá trình tổ chức lấy ý kiến.

Chỉ đạo tập hợp, xây dựng báo cáo đóng góp ý kiến của nhân dân bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng, hiệu quả, phản ánh trung thực, đầy đủ và chính xác ý kiến của nhân dân thành phố đóng góp cho dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) theo quy định.

3. Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân thành phố, Đảng đoàn Hội đồng nhân dân thành phố phối hợp, xây dựng kế hoạch cụ thể tổ chức thực hiện Nghị quyết số 563/NQ-UBTVQH13, Quyết định số 239/QĐ-TTg; phổ biến nội dung dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), tổ chức lấy ý kiến nhân dân thành phố với các hình thức thích hợp; hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc công tác tổ chức lấy ý kiến và xây dựng báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý của nhân dân thành phố báo cáo Chính phủ và Ủy ban dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) theo đúng quy định.

4. Ban Tuyên giáo Thành ủy chỉ đạo các cơ quan báo chí thành phố quán triệt Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương trong toàn bộ hoạt động của từng cơ quan báo chí, có kế hoạch tuyên truyền bằng nhiều hình thức thích hợp, phong phú và tạo điều kiện thuận lợi để nhân dân tham gia đóng góp ý kiến; mở chuyên trang, chuyên mục để phản ánh, đưa tin, đăng tải kịp thời những ý kiến thảo luận, đóng góp của nhân dân vào dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi); kịp thời xử lý nghiêm các trường hợp đưa tin sai sự thật, thiếu chính xác, gây ảnh hưởng tiêu cực đến đợt sinh hoạt chính trị quan trọng của toàn dân.

Chỉ đạo, hướng dẫn, phát huy vai trò của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp trong việc tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia góp ý vào dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi); thường xuyên theo dõi, nắm tình hình dư luận xã hội kịp thời phản ánh cho Ban Thường vụ Thành ủy.

5. Đảng ủy Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh, Đảng ủy Khối các trường Đại học - Cao đẳng - Trung cấp chuyên nghiệp thành phố Hồ Chí Minh, Đảng ủy Sở Giáo dục - Đào tạo lãnh đạo, chỉ đạo và có kế hoạch cụ thể triển khai thực hiện việc tổ chức lấy ý kiến góp ý dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) tại các đơn vị cơ sở của Đảng bộ mình theo đúng Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

6. Đảng ủy Quân sự thành phố, Đảng ủy Công an thành phố, Đảng ủy Bộ đội Biên phòng thành phố, Đảng ủy Sở Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy thành phố lãnh đạo, kiểm tra việc lấy ý kiến về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) trong lực lượng vũ trang, bộ đội biên phòng, công an, cảnh sát phòng cháy, chữa cháy thành phố; chỉ đạo tăng cường các biện pháp đấu tranh trấn áp các loại tội phạm; tăng cường thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, bảo đảm giữ vững ổn định chính trị, an ninh trật tự trên địa bàn thành phố; kịp thời đấu tranh, ngăn chặn các hành vi lợi dụng dân chủ trong việc lấy ý kiến nhân dân để tuyên truyền, xuyên tạc, chống phá Đảng và Nhà nước.

7. Các quận ủy, huyện ủy, đảng ủy cấp trên cơ sở, đảng ủy cơ sở trực thuộc Thành ủy, ban cán sự đảng, đảng đoàn tổ chức triển khai thực hiện nghiêm nội dung Chỉ thị này. Đảng đoàn Hội đồng nhân dân thành phố, Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân thành phố thường xuyên báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy tình hình triển khai thực hiện tổ chức lấy ý kiến nhân dân về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) để kịp thời chỉ đạo phù hợp với tình hình thực tế.

8. Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, Văn phòng Thành ủy căn cứ chức năng, nhiệm vụ giúp Ban Thường vụ Thành ủy theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị này.

Chỉ thị này phổ biến, quán triệt đến chi bộ và đảng viên.

T/M BAN THƯỜNG VỤ

PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC

(Đã ký)

Nguyễn Văn Đua

Tin khác

Thông báo