Thứ Năm, ngày 25 tháng 7 năm 2024

Chỉ thị số 12-CT/TU ngày 01/02/2013 của Thành ủy về đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TW ngày 21/12/2012 của Ban Bí thư về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

Để triển khai thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 21-CT/TW của Ban Bí thư, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý sử dụng ngân sách nhà nước, tài sản nhà nước, trong khai thác và bảo vệ tài nguyên, trong sản xuất và đời sống; thu hút sự hưởng ứng và tham gia của mọi thành phần kinh tế, mọi tổ chức và các tầng lớp nhân dân thành phố, huy động mạnh mẽ các nguồn lực tập trung tái cấu trúc kinh tế thành phố, bảo đảm an sinh xã hội, Ban Thường vụ Thành ủy yêu cầu cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội, cán bộ, đảng viên toàn Đảng bộ thành phố tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Tổ chức quán triệt đầy đủ, sâu rộng nội dung Chỉ thị 21 của Ban Bí thư đến từng cấp ủy, tổ chức đảng, chi bộ, các cấp chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội và cán bộ, đảng viên; xác định thực hành tiết kiệm, chống lãng phí là nhiệm vụ hằng ngày và nội dung sinh hoạt hằng tháng của từng chi bộ, cơ quan, tổ chức, chi đoàn, chi hội; chỉ đạo tăng cường giáo dục cán bộ, đảng viên gương mẫu thực hiện và tuyên truyền sâu rộng trong các giới, các tầng lớp nhân dân hiểu đúng và thực hiện nghiêm chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Tiếp tục cụ thể hóa Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” và Kết luận số 72-KL/TU ngày 29 tháng 10 năm 2012 của Ban Thường vụ Thành ủy, tích cực đề ra và thực hiện các giải pháp chủ động phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về đạo đức, lối sống trong một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên có biểu hiện xa hoa, lãng phí, tiêu cực; gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả, tạo sức lan tỏa trong đời sống nhân dân; nâng cao vai trò gương mẫu của các đồng chí Thành ủy viên, cán bộ chủ chốt các cấp gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 khóa X, Kết luận 19 của Ban Chấp hành Trung ương, Kế hoạch của Thành ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

Mở cuộc vận động sâu rộng trong toàn Đảng bộ, nhân dân thành phố xây dựng nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội theo hướng lành mạnh, tiết kiệm, chống phô trương, hình thức, xa hoa, lãng phí, phiền nhiễu, bài trừ hủ tục, mê tín dị đoan; chống lợi dụng việc cưới, việc tang để vụ lợi; chống thương mại hóa lễ hội. Cán bộ lãnh đạo, quản lý, đảng viên các cơ quan, đơn vị phải gương mẫu chấp hành các quy định của Đảng và pháp luật Nhà nước hiện hành về việc cưới, việc tang, lễ hội. Xem việc gương mẫu thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội là tiêu chuẩn đánh giá cán bộ, phân loại, phân tích chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên và bình xét thi đua hàng năm của từng cấp chính quyền, mặt trận, đoàn thể, từng cán bộ, công chức, đoàn viên, hội viên; đồng thời phê bình, xử lý nghiêm minh, kịp thời đối với cán bộ, đảng viên vi phạm.

2. Thực hiện nghiêm Chỉ thị số 45-CT/TW ngày 22 tháng 7 năm 2010 của Bộ Chính trị khóa X về đổi mới, nâng cao hiệu quả tổ chức các ngày kỷ niệm, nghi thức trao tặng, đón nhận danh hiệu vinh dự Nhà nước và các hình thức khen thưởng bậc cao; các quy định của Trung ương, Thành ủy trong việc tổ chức các chuyến đi công tác cơ sở, tham dự các lễ kỷ niệm, đại hội, hội nghị, tiếp các đoàn đại biểu, tham quan, khảo sát, sử dụng tiền, phương tiện, tài sản công theo hướng tiếp tục tiết giảm quy mô, thời gian tổ chức, bảo đảm chất lượng, tiết kiệm, hiệu quả; thành phần tham dự thiết thực, gọn nhẹ; nội dung họp phải thật sự cần thiết, được chuẩn bị chu đáo. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin để tiến tới tổ chức họp trực tuyến trong chỉ đạo, điều hành và xử lý công việc (trừ những cuộc họp có nội dung mật). Cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp không tham dự lễ hội và các hoạt động cắt băng khánh thành, động thổ, khởi công, khai trương,... nếu không được cấp có thẩm quyền phân công.

3. Hạn chế tối đa các đoàn đi học tập, khảo sát, tham khảo kinh nghiệm nước ngoài, bao gồm cả đối với các dự án hỗ trợ kỹ thuật, các dự án ODA và các dự án sử dụng vốn có nguồn gốc ngân sách nhà nước. Việc đi nghiên cứu kinh nghiệm các nước phải có mục đích, nội dung, kế hoạch cụ thể, rõ ràng, tránh trùng lắp với các đoàn đi trước; thành phần đoàn cần gọn, bao gồm những người thật sự cần thiết cho công việc, thời gian đi hợp lý, chi phí phải tiết kiệm theo đúng quy định; khi kết thúc, phải có báo cáo về kết quả chuyến đi cho cơ quan có thẩm quyền. Cân nhắc kỹ việc đi công tác ngoài nước của các đồng chí lãnh đạo các ban đảng, các sở - ngành, cơ quan, đơn vị, các tổ chức chính trị - xã hội, các quận - huyện; thực hiện đúng quy định trong một năm đi nước ngoài tối đa là hai lần, trừ trường hợp có nhu cầu công việc thật cần thiết hoặc tham gia đoàn của lãnh đạo Trung ương. Không bố trí hai đồng chí lãnh đạo chủ chốt của một cơ quan, đơn vị cùng tham gia một đoàn đi công tác nước ngoài.

Câc đồng chí lãnh đạo chủ chốt của sở - ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị không tham gia đoàn của các doanh nghiệp đi nước ngoài hoặc do các doanh nghiệp nước ngoài mời đích danh. Các cơ quan, đơn vị không được tổ chức các chuyến tham quan, du lịch nước ngoài cho cán bộ bằng ngân sách nhà nước.

4. Phát huy kết quả, kinh nghiệm trong chủ động xây dựng và tổ chức thực hiện tốt kế hoạch chăm lo chu đáo đời sống vật chất và văn hóa cho nhân dân trong dịp Tết nguyên đán; định hướng, huy động nguồn lực xã hội tổ chức các hoạt động vui Tết cổ truyền hằng năm thiết thực, tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên và nhân dân từ “ăn Tết” sang “vui Tết” với tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, chung tay chia sẻ khó khăn, phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc “Uống nước nhớ nguồn”; tổ chức gặp gỡ, thăm hỏi các thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, gia đình và người có công với cách mạng, các đồng chí cán bộ lão thành cách mạng, Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, anh hùng lao động, nhân sĩ, trí thức, văn nghệ sĩ tiêu biểu, chức sắc tôn giáo, các đơn vị lực lượng vũ trang làm nhiệm vụ ở biên giới, hải đảo, các đơn vị làm nhiệm vụ phục vụ, đảm bảo vui Tết cho nhân dân. Chú trọng chăm lo đời sống vật chất và văn hóa cho đồng bào nghèo, đồng bào các dân tộc, đồng bào có đạo, công nhân, sinh viên, thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn,... để “Tết đến với mọi nhà, mọi người”. Đẩy mạnh thực hiện chương trình bình ổn thị trường, gắn với thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; tăng cường công tác quản lý, kiểm tra nguồn hàng hóa dồi dào, phong phú, bảo đảm chất lượng, an toàn vệ sinh thực phẩm, giá cả phù hợp phục vụ nhu cầu tiêu dùng, bảo đảm đủ phương tiện giao thông công cộng phục vụ nhân dân đi lại trong dịp tết, nhất là những ngày cận tết, giáp tết và ngay sau tết, đặc biệt là nhân dân ở các huyện, các quận ven, sinh viên, công nhân và người lao động nghèo.

Tăng cường nguồn đầu tư nâng cao chất lượng các chương trình văn hóa, nghệ thuật phục vụ nhân dân trên làn sóng truyền hình, làn sóng phát thanh, trên mạng, tại các điểm vui chơi, ở các khu lưu trú công nhân, ký túc xá sinh viên, nhân dân ngoại thành.

Nghiêm cấm mọi hình thức tặng quà cho cấp trên, tổ chức tiệc tùng, chiêu đãi; không tổ chức đoàn các đồng chí lãnh đạo thành phố đi thăm, chúc tết các địa phương, đơn vị; không được sử dụng tiền, phương tiện, tài sản công trái quy định vào các hoạt động trong dịp lễ, tết.

5. Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo Ủy ban nhân dân thành phố xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị này, gắn với thực hiện Kết luận số 51-KL/TW ngày 22 tháng 7 năm 2009 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 12 tháng 01 năm 1998 của Bộ Chính trị khóa VIII và quy định pháp luật hiện hành về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Rà soát, bổ sung, hoàn thiện các quy định, quy chế về việc cưới, việc tang, lễ hội phù hợp và đáp ứng yêu cầu tiết kiệm, chống phô trương, hình thức; hỗ trợ, tạo điều kiện tổ chức đám cưới tập thể trong thanh niên; bổ sung các chính sách (đất đai, tài chính,...) khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi để phương thức hỏa táng ngày càng phổ biến trong việc tang; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra nội dung các sản phẩm văn hóa; đẩy mạnh xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở, xây dựng đội ngũ cán bộ văn hóa, sử dụng và phát huy thiết chế văn hóa, thể thao đáp ứng yêu cầu xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh. Tăng cường công tác quản lý nhà nước, chế tài đủ mạnh, có tác dụng giáo dục, răn đe để sớm khắc phục những biểu hiện không lành mạnh; chọn một số quận - huyện, những tổ chức, đơn vị thực hiện tốt Chỉ thị và những địa phương, đơn vị thực hiện còn yếu kém, gặp khó khăn,... để sơ kết rút kinh nghiệm, qua đó chỉ đạo nhân rộng những việc làm tốt và kịp thời phê phán những việc làm sai trái; thường xuyên kiểm tra chấn chỉnh, xử lý nghiêm, kịp thời các vi phạm về việc cưới, việc tang, lễ hội.

6. Ban Dân vận Thành ủy chủ trì, phối hợp Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố và các cơ quan liên quan thực hiện quy chế giám sát cán bộ, đảng viên ở khu dân cư, nêu cao vai trò gương mẫu của cán bộ, đảng viên trong thực hiện Chỉ thị này; tổ chức vận động sâu rộng việc kiên trì thực hiện Chỉ thị 21 của Ban Bí thư, gắn với tiếp tục thực hiện Kết luận 51 của Bộ Chính trị trong đoàn viên, hội viên, người có uy tín trong các dân tộc, các vị chức sắc tôn giáo và các tầng lớp nhân dân, gắn với xây dựng các nghi thức mới trong việc cưới, việc tang, lễ hội nhằm giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc theo hướng văn minh, tiết kiệm, đoàn kết, nghĩa tình.

7. Ủy ban Kiểm tra Thành ủy hướng dẫn nội dung kiểm tra, giám sát, theo dõi việc thực hiện của các cấp ủy, đảng viên thuộc Đảng bộ thành phố đối với Điều 19 của Quy định 47-QĐ/TW về những điều đảng viên không được làm; định kỳ 6 tháng, năm báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy.

8. Ban Tuyên giáo Thành ủy hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc việc quán triệt, thực hiện Chỉ thị này; tổ chức kiểm tra và định kỳ sơ kết, tổng kết, báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy; chuẩn bị chu đáo tổ chức tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị 27 của Bộ Chính trị trong quý IV năm 2013.

Chỉ thị này được phổ biến đến đảng viên, đoàn viên và hội viên./.

T/M BAN THƯỜNG VỤ

PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC

(Đã ký)

Nguyễn Văn Đua

Tin khác

Thông báo