Thứ Năm, ngày 25 tháng 7 năm 2024

Chỉ thị số 16-CT/TU ngày 05/06/2013 của Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh về đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả khu vực kinh tế tập thể của thành phố đến năm 2020

Ngày 21 tháng 02 năm 2013, Bộ Chính trị ban hành Kết luận số 56-KL/TW về đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể. Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 5 khóa IX, Kết luận của Bộ Chính trị, Ban Thường vụ Thành ủy yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng nắm vững yêu cầu và tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội thực hiện tốt các nội dung sau đây :

1. Trên cơ sở Kết luận 56 của Bộ Chính trị; Báo cáo số 103-BC/TU ngày 12 tháng 10 năm 2012 của Ban Thường vụ Thành ủy tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình hành động số 07-NQ/TU của Thành ủy thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa IX, các cấp, các ngành rà soát, bổ sung chương trình, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế tập thể giai đoạn 2013 - 2015 và giai đoạn 2016 - 2020. Quán triệt sâu sắc vai trò, tính tất yếu khách quan, bản chất, các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế tập thể trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, “đưa kinh tế tập thể thực sự là thành phần kinh tế quan trọng, góp phần cùng với kinh tế Nhà nước ngày càng trở thành nền tảng vững chắc của nền kinh tế quốc dân, bảo đảm an sinh xã hội, ổn định chính trị ở cơ sở và đóng góp vào phát triển kinh tế - xã hội của đất nước”.

Tạo sự thống nhất trong toàn Đảng bộ và hệ thống chính trị thành phố về phát triển kinh tế tập thể phải gắn với tái cơ cấu kinh tế thành phố, gắn với thực hiện các chương trình đột phá, chương trình xây dựng nông thôn mới, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động của các cấp, các ngành về bản chất, vai trò của kinh tế tập thể, hợp tác xã để huy động, khai thác nguồn vốn, phương tiện, công cụ, sức lao động, kinh nghiệm của hộ gia đình, người lao động cá thể, các doanh nghiệp nhỏ, tạo điều kiện cho người sản xuất nhỏ, kinh tế hộ liên kết, hợp tác phát triển, nâng cao khả năng cạnh tranh với các thành phần kinh tế khác nhằm hạn chế tác động tiêu cực của kinh tế thị trường, góp phần giảm nghèo, tăng hộ khá, phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội thành phố và đất nước theo mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

Nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo phát triển kinh tế tập thể thành phố, quận-huyện; thúc đẩy quan hệ công tác, phối hợp giữa Liên minh Hợp tác xã với các sở-ngành, quận-huyện chặt chẽ hơn, chỉ đạo rà soát, giải quyết theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền chính sách, cơ chế nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đang cản trở sự phát triển kinh tế tập thể; tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ quản lý hợp tác xã đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; tạo điều kiện cho kinh tế tập thể mở rộng phạm vi, quy mô hoạt động, phát triển sản xuất - kinh doanh, nâng cao chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh và hội nhập kinh tế quốc tế, tốc độ tăng trưởng của khu vực kinh tế tập thể.

2. Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân Thành phố chỉ đạo Ủy ban nhân dân thành phố:

- Nghiên cứu, góp ý xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật về tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Luật Hợp tác xã năm 2012, các quy định pháp luật, chính sách về tổ hợp tác.

- Tiến hành rà soát, bổ sung kịp thời và triển khai đồng bộ các giải pháp, chính sách khuyến khích, hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, chỉ đạo giải quyết vấn đề nhà, đất của hợp tác xã (bán chỉ định, cho thuê dài hạn, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất); chủ động khắc phục tình trạng thiếu vốn để đầu tư phát triển, mở rộng sản xuất - kinh doanh của các hợp tác xã; nguồn nhân lực làm công tác quản lý, chuyên môn nghiệp vụ trong các hợp tác xã.

- Xây dựng các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế tập thể giai đoạn 2013 - 2015; giai đoạn 2016 - 2020; phát huy hiệu quả hoạt động của Ban chỉ đạo phát triển kinh tế tập thể thành phố, quận-huyện, tiếp tục hoàn thiện bộ máy quản lý kinh tế tập thể tại các sở-ngành, quận-huyện; chỉ đạo Liên minh Hợp tác xã thành phố phối hợp với các sở-ngành, quận-huyện tham mưu giúp lãnh đạo thành phố xây dựng và triển khai các chương trình, đề án phát triển kinh tế tập thể.

- Chỉ đạo phát hiện, hỗ trợ, nhân rộng các mô hình tiến tiến, các mô hình hợp tác xã trong các ngành nghề mới hoạt động có hiệu quả; đẩy mạnh việc củng cố, nâng cao hiệu quả các hợp tác xã hiện có, giải thể các hợp tác xã hình thức, hoạt động không đúng Luật hợp tác xã; tập trung hỗ trợ về vốn, mặt bằng, tạo điều kiện thuận lợi để các hợp tác xã hoạt động hiệu quả mở rộng quy mô, phạm vi, địa bàn hoạt động; ưu tiên phát triển mạnh các hợp tác xã thương mại bán lẻ, quản lý chợ, nông nghiệp, dịch vụ nông nghiệp, vệ sinh môi trường, nhà ở và các hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ công.

- Thường xuyên tổ chức kiểm tra, giám sát đánh giá việc thực hiện các chương trình, kế hoạch, định kỳ hàng năm, chỉ đạo sơ kết việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế tập thể thành phố, báo cáo kết quả cho Ban Thường vụ Thành ủy.

3. Ban Tuyên giáo Thành ủy chỉ đạo các cơ quan báo chí quán triệt Nghị quyết Trung ương 5 khóa IX, Kết luận 56 của Bộ Chính trị trong hoạt động của từng cơ quan báo chí, xây dựng, duy trì nâng cao chất lượng các chuyên mục về kinh tế tập thể nhằm tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành và nhân dân trong việc thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về phát triển kinh tế tập thể, góp phần phát hiện, kịp thời biểu dương, nhân rộng các điển hình tiên tiến, các mô hình hợp tác xã “kiểu mới” hoạt động có hiệu quả.

4. Ban Dân vận Thành ủy phối hợp với Đảng đoàn Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, các đảng đoàn đoàn thể chính trị - xã hội, Liên minh Hợp tác xã thành phố, chỉ đạo các đoàn thể chính trị - xã hội tăng cường tuyên truyền, vận động sâu, rộng đến đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia các hình thức kinh tế hợp tác, hợp tác xã; hỗ trợ cho các đơn vị kinh tế tập thể do đoàn viên, hội viên các đoàn thể tự nguyện tham gia.

5. Ban Tổ chức Thành ủy chủ trì, phối hợp với Trường Cán bộ Thành phố nghiên cứu, bổ sung nội dung giảng dạy về kinh tế tập thể trong chương trình đào tạo, nhất là các lớp đào tạo cán bộ phường - xã, thị trấn; phối hợp với Ban Dân vận Thành ủy hướng dẫn các cấp ủy nơi có đơn vị kinh tế tập thể xây dựng kế hoạch đẩy mạnh công tác xây dựng tổ chức Đảng, đoàn thể chính trị - xã hội trong các hợp tác xã.

T/M BAN THƯỜNG VỤ

PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC

(Đã ký)

Nguyễn Văn Đua

Tin khác

Thông báo