Thứ Năm, ngày 25 tháng 7 năm 2024

Chỉ thị số 02-CT/TU ngày 04/12/2015 của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường lãnh đạo thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

Trong thời gian vừa qua, các cấp ủy, tổ chức đảng quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hành tiết kiệm, chống lãng phí đạt một số kết quả nhất định, tạo được sự chuyển biến tích cực trong nhận thức về vai trò, trách nhiệm của các cấp, các ngành, thủ trưởng cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Tuy nhiên, tình hình lãng phí vẫn còn xảy ra phổ biến, gây bức xúc trong xã hội, nhất là trong bối cảnh kinh tế đất nước và đời sống nhân dân còn nhiều khó khăn.

Để tăng cường hơn nữa trong lãnh đạo, chỉ đạo, tạo chuyển biến thực sự về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của các cấp, các ngành, Ban Thường vụ Thành ủy yêu cầu các cấp ủy, tố chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội, cán bộ, đảng viên toàn Đảng bộ thành phố tập trung thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm sau :

I. Nhiệm vụ, giải pháp

1. Tiếp tục tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức quán triệt đầy đủ, sâu sắc các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phòng chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, nhất là người đứng đầu; xác định thực hành tiết kiệm, chống lãng phí là nhiệm vụ quan trọng thường xuyên và nội dung sinh hoạt hằng tháng của từng chi bộ, cơ quan, tổ chức, chi đoàn, chi hội; chỉ đạo tăng cường giáo dục cán bộ, đảng viên gương mẫu thực hiện và tuyên truyền sâu rộng trong các giới, các tầng lớp nhân dân hiểu đúng và thực hiện nghiêm chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

2. Tiếp tục cụ thể hóa Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” và Kết luận số 72-KL/TU ngày 29 tháng 10 năm 2012 của Ban Thường vụ Thành ủy, tích cực đề ra và thực hiện các giải pháp chủ động phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về đạo đức, lối sống trong một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên có biểu hiện xa hoa, lãng phí, tiêu cực; gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả, tạo sức lan tỏa trong đời sống nhân dân; nêu cao vai trò gương mẫu của cán bộ chủ chốt các cấp trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 khóa X, Kết luận 19 của Ban Chấp hành Trung ương, Kế hoạch của Thành ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; coi công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách và thường xuyên trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện; xác định rõ địa bàn, lĩnh vực trọng điểm để xây dựng kế hoạch kiểm tra, thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật nhằm phòng ngừa tham nhũng, lãng phí tại địa phương, cơ quan, đơn vị, ngành, lĩnh vực được phân công lãnh đạo, quản lý; chủ động phát hiện, xử lý nghiêm minh, kịp thời hành vi tham nhũng, lãng phí.

3. Triển khai đồng bộ các biện pháp thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý chi tiêu ngân sách ở tất cả các ngành, các cấp và đơn vị trực tiếp sử dụng ngân sách nhà nước. Tăng cường kỷ luật tài chính, kiểm soát chặt chẽ chi ngân sách, bảo đảm hiệu quả, tiết kiệm, chống lãng phí, thất thoát cả trong chi thường xuyên và chi đầu tư; tiết kiệm và giảm tối đa kinh phí hội nghị, hội thảo, lễ hội, đi công tác nước ngoài. Tăng cường kiểm tra, giám sát, bảo đảm công khai, minh bạch trong quản lý thu, chi ngân sách nhà nước; kiểm soát chặt chẽ việc mua sắm, sử dụng tài sản, trang thiết bị làm việc, phương tiện đi lại tại các cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập. Tận dụng, khai thác có hiệu quả tài sản, trang thiết bị làm việc, phương tiện đi lại hiện có, chỉ mua sắm mới khi thật sự cần thiết và bảo đảm đúng tiêu chuẩn, chế độ. Kiên quyết xử lý, thu hồi theo quy định đối với những trường hợp trang bị tài sản, trang thiết bị làm việc, phương tiện đi lại sai tiêu chuẩn, định mức, chế độ.

4. Nâng cao hiệu quả đầu tư công; thực hiện nghiêm quy định của Luật Đầu tư công, Luật Xây dựng, các quy định về kế hoạch đầu tư công và quản lý vốn đầu tư công; đồng thời rà soát, sửa đổi, bổ sung và ban hành các văn bản hướng dẫn kịp thời nhằm đảm bảo sự áp dụng thống nhất trên địa bàn thành phố. Xây dựng hệ thống tiêu chí đánh giá hiệu quả đầu tư công; nâng cao chất lượng công tác khảo sát, thiết kế, giải pháp thi công, thẩm định dự án; thường xuyên rà soát tiến độ thực hiện các dự án, tập trung đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của các chủ đầu tư trong quá trình thực hiện dự án. Kiên quyết thu hồi vốn và xử lý kịp thời nghiêm minh đối với các công trình, dự án chậm triển khai, không hiệu quả, phân bổ, sử dụng không đúng đối tượng, sai mục đích. Xây dựng danh mục dự án, công trình ưu tiên tập trung trong giai đoạn 2016 - 2020, trong đó, ưu tiên bố trí vốn cho các công trình dự kiến thi công hoàn thành trong năm 2016. Ưu tiên, sử dụng hợp lý nguồn vốn ngân sách nhà nước để kích thích, kêu gọi đầu tư xã hội hóa vào các lĩnh vực xây dựng hạ tầng, phục vụ đời sống an sinh xã hội của thành phố. Xử lý dứt điểm tình trạng nợ đọng trong xây dựng cơ bản; thực hiện tốt công tác quyết toán vốn đầu tư các dự án hoàn thành sử dụng vốn nhà nước.

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc quản lý và sử dụng nguồn vốn nhà nước để kịp thời phát hiện và xử lý các sai phạm phát sinh; tăng cường công tác giám sát đánh giá các chương trình, dự án sử dụng nguồn vốn đầu tư công; xây dựng cơ chế giám sát cộng đồng để người dân và các tổ chức xã hội, doanh nghiệp có thể tham gia đóng góp ý kiến đối với hoạt động đầu tư công của thành phố.

5. Thực hiện nghiêm Chỉ thị số 45-CT/TW ngày 22 tháng 7 năm 2010 của Bộ Chính trị khóa X về đổi mới, nâng cao hiệu quả tổ chức các ngày kỷ niệm, nghi thức trao tặng, đón nhận danh hiệu vinh dự Nhà nước và các hình thức khen thưởng bậc cao; các quy định của Trung ương, Thành ủy trong việc tổ chức các chuyến đi công tác cơ sở, tham dự các lễ kỷ niệm, đại hội, hội nghị, tiếp các đoàn đại biểu, tham quan, khảo sát, sử dụng tiền, phương tiện, tài sản công theo hướng tiếp tục tiết giảm quy mô, thời gian tổ chức, bảo đảm chất lượng, tiết kiệm, hiệu quả; thành phần tham dự thiết thực, gọn nhẹ; nội dung họp phải thật sự cần thiết, được chuẩn bị chu đáo. Cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp không tham dự lễ hội và các hoạt động cắt băng khánh thành, động thổ, khởi công, khai trương,... nếu không được cấp có thẩm quyền phân công.

6. Phát huy nguồn lực xã hội tổ chức các hoạt động vui Tết cổ truyền hằng năm thiết thực, tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên và nhân dân từ “ăn Tết” sang “vui Tết” với tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, chung tay chia sẻ khó khăn, phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc “Uống nước nhớ nguồn”; tố chức gặp gỡ, thăm hỏi các thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, gia đình và người có công với cách mạng, các đồng chí cán bộ lão thành cách mạng, Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, anh hùng lao động, nhân sĩ, trí thức, văn nghệ sĩ tiêu biểu, chức sắc tôn giáo, các đơn vị lực lượng vũ trang làm nhiệm vụ ở biên giới, hải đảo, các đơn vị làm nhiệm vụ phục vụ, đảm bảo vui Tết cho nhân dân. Chú trọng chăm lo đời sống vật chất và văn hóa cho đồng bào nghèo, đồng bào các dân tộc, đồng bào có đạo, công nhân, sinh viên, thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn,... để “Tết đến với mọi nhà, mọi người”.

Nghiêm cấm mọi hình thức tặng quà cho cấp trên, tổ chức tiệc tùng, chiêu đãi; không được sử dụng tiền, phương tiện, tài sản công trái quy định vào các hoạt động trong dịp lễ, tết.

7. Tiếp tục vận động sâu rộng trong toàn Đảng bộ, nhân dân thành phố xây dựng nếp sống văn minh trong việc cưới, sinh nhật... lễ hội theo hướng lành mạnh, tiết kiệm, chống phô trương, hình thức, xa hoa, lãng phí, phiền nhiễu, bài trừ hủ tục, mê tín dị đoan; chống lợi dụng việc cưới, sinh nhật,... để vụ lợi; chống thương mại hóa lễ hội. Cán bộ lãnh đạo, quản lý, đảng viên các cơ quan, đơn vị phải gương mẫu chấp hành các quy định của Đảng và pháp luật Nhà nước hiện hành về việc cưới, việc tang, lễ hội. Xem việc gương mẫu thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội là tiêu chuẩn đánh giá cán bộ, phân loại, phân tích chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên và bình xét thi đua hàng năm của từng cấp chính quyền, mặt trận, đoàn thể, từng cán bộ, công chức, đoàn viên, hội viên; đồng thời phê bình, xử lý nghiêm minh, kịp thời đối với cán bộ, đảng viên vi phạm.

8. Việc tổ chức các đoàn đi nghiên cứu kinh nghiệm các nước phải thiết thực, hiệu quả, có mục đích, nội dung, kế hoạch cụ thể, rõ ràng, tránh trùng lắp với các đoàn đi trước; thành phần đoàn cần gọn, bao gồm những người thật sự cần thiết cho công việc, thời gian đi hợp lý, chi phí phải tiết kiệm theo đúng quy định; khi kết thúc, phải có báo cáo về kết quả chuyến đi cho cơ quan có thẩm quyền. Cân nhắc kỹ việc đi công tác ngoài nước của các đồng chí lãnh đạo các ban đảng, các sở - ngành, cơ quan, đơn vị, các tổ chức chính trị - xã hội, các quận - huyện; thực hiện đúng quy định trong một năm đi nước ngoài tối đa là hai lần, trừ trường hợp có nhu cầu công việc thật cần thiết hoặc tham gia đoàn của lãnh đạo Trung ương. Không bố trí hai đồng chí lãnh đạo chủ chốt của một cơ quan, đơn vị cùng tham gia một đoàn đi công tác nước ngoài; không thực hiện chính sách cán bộ bằng hình thức đi xúc tiến thương mại, đầu tư, nghiên cứu kinh nghiệm của nước ngoài.

Các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của sở - ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị không tham gia đoàn của các doanh nghiệp đi nước ngoài hoặc do các doanh nghiệp nước ngoài mời đích danh nếu chưa được sự đồng ý của cấp có thẩm quyền. Các cơ quan, đơn vị không được tổ chức các chuyến tham quan, du lịch nước ngoài cho cán bộ bằng ngân sách nhà nước.

9. Đẩy mạnh cải cách hành chính, trong đó tập trung cải cách chế độ công chức, công vụ; rút ngắn thời gian giải quyết các hồ sơ giao dịch giữa cơ quan nhà nước với doanh nghiệp và công dân. Nâng cao hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin trong chỉ đạo, điều hành và xử lý công việc; đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ quản lý và thực hiện dự án, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ; tăng cường thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra trong việc thực thi công vụ của cán bộ công chức; quản lý chặt chẽ thời gian làm việc, kiểm tra, giám sát chất lượng và hiệu quả công việc của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại các cơ quan, đơn vị, nghiêm khắc xử lý các trường hợp vi phạm.

II. Tổ chức thực hiện

1. Các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội tổ chức phổ biến, quán triệt và xây dựng kế hoạch thực hiện Chỉ thị của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường lãnh đạo thực hành tiết kiệm, chống lãng phí theo chức năng, nhiệm vụ của từng địa phương, đơn vị.

2. Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo Ủy ban nhân dân thành phố xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị này, gắn với thực hiện Thông báo Kết luận số 199-TB/TW ngày 17 tháng 4 năm 2015 của Ban Bí thư về kết quả kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng ngân sách và mua sắm tài sản công, Kết luận số 51-KL/TW ngày 22 tháng 7 năm 2009 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 12 tháng 01 năm 1998 của Bộ Chính trị khóa VIII và quy định pháp luật hiện hành về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Rà soát, bổ sung, hoàn thiện các quy định, quy chế về việc cưới, việc tang, lễ hội.

Sửa đổi, bổ sung định mức, tiêu chuẩn, chế độ trong quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước theo hướng tăng cường trách nhiệm và tính chủ động của cơ quan, đơn vị trong quản lý và sử dụng ngân sách. Tăng cường phân cấp trong đầu tư công để tạo tính chủ động từ khâu quyết định chủ trương đầu tư đến khâu lập kế hoạch, bố trí vốn cho các dự án nhưng vẫn đảm bảo đúng quy định pháp luật.

3. Ban Nội chính Thành ủy nghiên cứu, đề xuất xử lý nghiêm minh đối với tập thể, cá nhân có hành vi tham nhũng, lãng phí theo quy định của đảng, pháp luật nhà nước; có biện pháp mạnh mẽ thu hồi tài sản, ngân sách bị thất thoát do tham nhũng, lãng phí; đồng thời nghiên cứu cơ chế cụ thể, phù hợp để khuyến khích, động viên, khen thưởng và bảo vệ những người phát hiện, có tinh thần đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí.

4. Ban Dân vận Thành ủy chủ trì, phối hợp Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố và các cơ quan liên quan thực hiện quy chế giám sát cán bộ, đảng viên ở khu dân cư, nêu cao vai trò gương mẫu của cán bộ, đảng viên trong thực hiện Chỉ thị này; tổ chức vận động sâu rộng việc kiên trì thực hiện Chỉ thị 21 và Thông báo số 199 của Ban Bí thư, gắn với tiếp tục thực hiện Kết luận 51 của Bộ Chính trị trong đoàn viên, hội viên, người có uy tín trong các dân tộc, các vị chức sắc tôn giáo và các tầng lớp nhân dân, gắn với xây dựng các nghi thức mới trong việc cưới, việc tang, lễ hội nhằm giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc theo hướng văn minh, tiết kiệm, đoàn kết, nghĩa tình.

5. Ban Tổ chức Thành ủy theo dõi việc thực hiện Quyết định số 1023-QĐ/TU, ngày 20 tháng 4 năm 2012 của Ban Thường vụ Thành ủy về ban hành qui định về quản lý và xét duyệt cán bộ, công chức, viên chức của thành phố đi nước ngoài theo đúng tinh thần của Chỉ thị này; định kỳ 6 tháng báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy.

6. Ban Tuyên giáo Thành ủy chỉ đạo các cơ quan báo, đài tăng cường các chuyên mục tuyên truyền về chủ trương thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; kịp thời biểu dương các gương người tốt việc tốt, đấu tranh phê bình các cá nhân, tập thể chưa thực hiện tốt.

7. Ủy ban Kiểm tra Thành ủy hướng dẫn nội dung kiểm tra, giám sát, theo dõi việc thực hiện của các cấp ủy, đảng viên thuộc Đảng bộ thành phố đối với Quy định 47-QĐ/TW về những điều đảng viên không được làm; khi xây dựng chương trình, kế hoạch công tác hằng năm có nội dung kiểm tra, giám sát về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước và sử dụng tài sản công; về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, tang, lễ hội.

Chủ trì, phối hợp Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân thành phố, các ban Đảng Thành ủy hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc việc quán triệt, thực hiện Chỉ thị này; tổ chức kiểm tra và định kỳ sơ kết, tổng kết, báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy.

Chỉ thị này được phổ biến đến đảng viên, đoàn viên và hội viên.

T/M BAN THƯỜNG VỤ

PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC

(Đã ký)

Võ Văn Thưởng

Tin khác

Thông báo