Thứ Năm, ngày 18 tháng 7 năm 2024

Chỉ thị số 08-CT/TU ngày 5/1/2013 của Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh về quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị số 22-CT/TW của Bộ Chính trị việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân về dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992

Ngày 28 tháng 12 năm 2012 Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị số 22-CT/TW việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân về dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992, ngày 23 tháng 11 năm 2012 Quốc hội ban hành Nghị quyết số 38/2012/QH13 quy định thời gian tổ chức lấy ý kiến nhân dân về dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 bắt đầu từ ngày 02 tháng 01 năm 2013 và kết thúc vào ngày 31 tháng 3 năm 2013. Đây là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng, rộng lớn trong toàn Đảng, toàn dân và cả hệ thống chính trị các cấp nhằm phát huy quyền làm chủ, huy động trí tuệ, tâm huyết của các tầng lớp nhân dân, của các cấp, các ngành; nâng cao nhận thức và trách nhiệm của mỗi cá nhân, cơ quan, tổ chức đối với việc sửa đổi Hiến pháp, thi hành Hiến pháp, pháp luật và góp phần xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân.

Để thực hiện nghiêm, có hiệu quả Chỉ thị số 22 của Bộ Chính trị, Ban Thường vụ Thành ủy yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp thực hiện tốt các nhiệm vụ sau :

1. Tổ chức quán triệt và thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Hội nghị lần thứ 2 và Kết luận Hội nghị Trung ương 5 khóa XI, Chỉ thị 22 của Bộ Chính trị, Nghị quyết 38 của Quốc hội việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân về dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992. Các cấp ủy, tổ chức đảng đưa nội dung này vào sinh hoạt của chi bộ, đảng bộ để quán triệt trong toàn thể đảng viên về quan điểm, mục đích, định hướng trong việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân về dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992.

Đề cao vai trò, trách nhiệm, tính tiền phong gương mẫu của đảng viên trong nắm vững quan điểm, chủ trương của Đảng việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân vào dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992.

Phải bảo đảm sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, sự chỉ đạo chặt chẽ của các cấp chính quyền, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên trong việc lấy ý kiến của nhân dân về dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992; tạo điều kiện thuận lợi để các tầng lớp nhân dân, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, thành viên tổ chức mình tham gia ý kiến vào dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992.

Việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân phải được tiến hành rộng rãi, dân chủ, khoa học, công khai; bảo đảm tiến độ, chất lượng, thiết thực và tiết kiệm; phân công đơn vị và cá nhân chịu trách nhiệm thực hiện; thường xuyên đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện, không làm qua loa, hình thức.

2. Lãnh đạo địa phương, tổ chức, đơn vị do mình phụ trách bám sát Nghị quyết 38 của Quốc hội, Kế hoạch lấy ý kiến Ủy ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 tổ chức triển khai thực hiện việc lấy ý kiến nhân dân phù hợp với tình hình thực tế và nhiệm vụ ở địa phương, cơ quan, tổ chức, đơn vị.

Đôn đốc, kiểm tra và tạo điều kiện cần thiết cho cơ quan, tổ chức, đơn vị mình phụ trách tổ chức tốt việc lấy ý kiến nhân dân; kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh, uốn nắn những biểu hiện lệch lạc trong quá trình tổ chức lấy ý kiến.

Chỉ đạo tổ chức, đơn vị tập hợp, xây dựng báo cáo đóng góp ý kiến của nhân dân bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng, hiệu quả, phản ánh đầy đủ và chính xác ý kiến của nhân dân; gửi báo cáo về Ban Chỉ đạo tổ chức lấy ý kiến nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 theo quy định.

3. Đảng ủy Quân sự thành phố, Đảng ủy Công an thành phố lãnh đạo, kiểm tra việc lấy ý kiến về dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 trong lực lượng võ trang, Công an thành phố; chỉ đạo tăng cường các biện pháp đấu tranh trấn áp các loại tội phạm; tăng cường thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, bảo đảm giữ vững ổn định chính trị, an ninh trật tự trên địa bàn thành phố; kịp thời đấu tranh, ngăn chặn các hành vi lợi dụng dân chủ việc lấy ý kiến nhân dân để tuyên truyền, xuyên tạc, chống phá Đảng và Nhà nước ta.

4. Ban Tuyên giáo Thành ủy chỉ đạo các các cơ quan báo chí thành phố có kế hoạch tuyên truyền bằng nhiều hình thức thích hợp, phong phú và tạo điều kiện thuận lợi để nhân dân tham gia đóng góp ý kiến về dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992; mở chuyên trang, chuyên mục để phản ánh, đưa tin, đăng tải kịp thời những ý kiến thảo luận, đóng góp của nhân dân vào dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992; kịp thời xử lý nghiêm các trường hợp đưa tin sai sự thật, thiếu chính xác, gây ảnh hưởng tiêu cực đến đợt sinh hoạt chính trị quan trọng của toàn dân.

Ban Tuyên giáo Thành ủy chỉ đạo, hướng dẫn, phát huy vai trò của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp trong việc tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia góp ý vào dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992; thường xuyên theo dõi, nắm tình hình dư luận xã hội, kịp thời phản ánh cho Ban Thường vụ Thành ủy và định hướng thông tin.

5. Đảng đoàn Hội đồng nhân dân thành phố, Ban Chỉ đạo tổ chức lấy ý kiến nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 xây dựng kế hoạch cụ thể chỉ đạo tổ chức thực hiện Chỉ thị 22 của Bộ Chính trị, Nghị quyết 38 của Quốc hội; phổ biến nội dung dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992, tổ chức lấy ý kiến nhân dân thành phố với các hình thức thích hợp; hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc công tác tổ chức lấy ý kiến về dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 và xây dựng báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý của nhân dân thành phố Hồ Chí Minh báo cáo Chính phủ và Ủy ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 theo đúng quy định.

6. Ban Thường vụ Đảng ủy Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các trường đại học - cao đẳng - trung cấp chuyên nghiệp thành phố Hồ Chí Minh lãnh đạo, chỉ đạo và có kế hoạch cụ thể triển khai thực hiện việc tổ chức lấy ý kiến góp ý dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 tại đơn vị mình theo đúng Chỉ thị của Bộ Chính trị, quy định của Nghị quyết Quốc hội và Kế hoạch của Ủy ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992.

7. Các quận ủy, huyện ủy, đảng ủy cấp trên cơ sở, cơ sở trực thuộc Thành ủy, ban cán sự đảng, đảng đoàn, tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung Chỉ thị này. Đảng đoàn Hội đồng nhân dân thành phố, Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân thành phố thường xuyên báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy tình hình triển khai thực hiện tổ chức lấy ý kiến nhân dân về dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 để kịp thời chỉ đạo phù hợp với tình hình thực tế.

Ban Tuyên giáo Thành ủy, Văn phòng Thành ủy có trách nhiệm theo dõi, báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy việc thực hiện Chỉ thị này.

Chỉ thị này phổ biến, quán triệt đến chi bộ và đảng viên.

T/M BAN THƯỜNG VỤ

BÍ THƯ

(Đã ký)

Lê Thanh Hải

Tin khác

Thông báo