Thứ Năm, ngày 25 tháng 7 năm 2024

Chỉ thị số 18-CT/TU ngày 21/8/2013 của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách những tháng cuối năm 2013

Trong 7 tháng đầu năm 2013, tình hình kinh tế cả nước và thành phố tiếp tục gặp nhiều khó khăn, ảnh hưởng không thuận lợi đến kết quả thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách của thành phố (tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 131.675 tỷ đồng, chỉ đạt 55,24% dự toán; trong đó thu nội địa đạt 69.887 tỷ đồng, đạt 52,12% dự toán), trong khi nhu cầu về nguồn lực để đáp ứng các nhiệm vụ chi quan trọng, cấp thiết đầu tư phát triển hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, bảo đảm an sinh xã hội, quốc phòng an ninh không ngừng tăng cao.

Thực hiện Kết luận 49-KL/TW Hội nghị Trung ương lần thứ sáu (khóa XI), Nghị quyết 08-NQ/TU ngày 29 tháng 11 năm 2012 của Thành ủy về nhiệm vụ phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội năm 2013, Kết luận 121-KL/TU ngày 04 tháng 7 năm 2013 của Thành ủy về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2013; với quyết tâm hoàn thành cao nhất mục tiêu tăng trưởng kinh tế thu ngân sách và bảo đảm chủ động trong điều hành thực hiện nhiệm vụ chi ngân sách năm 2013, Ban Thường vụ Thành ủy yêu cầu:

1. Cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, mặt trận, các đoàn thể chính trị - xã hội, tất cả cán bộ, đảng viên tiếp tục quán triệt, đẩy mạnh triển khai nghiêm túc, hiệu quả kế hoạch thực hiện các nghị quyết, kết luận của Thành ủy về nhiệm vụ phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội, thu - chi ngân sách trong năm 2013; Chỉ thị 12-CT/TU ngày 01 tháng 02 năm 2013 của Ban Thường vụ Thành ủy thực hiện Chỉ thị 21-CT/TW của Ban Bí thư về đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; chỉ đạo rà soát, sắp xếp lại các nhiệm vụ chi thường xuyên của địa phương, đơn vị; thực hiện tiết kiệm thêm 10% dự toán chi thường xuyên còn lại của các tháng cuối năm 2013; không đề xuất bổ sung kinh phí ngoài dự toán được giao để mua sắm trang thiết bị, xe ô tô; hạn chế tối đa tổ chức hội nghị, hội thảo, sơ kết, tổng kết, đón nhận huân chương, danh hiệu thi đua, kỷ niệm ngày thành lập, lễ khởi công, khánh thành; tiết kiệm tối thiểu 20% chi phí điện, nước, điện thoại, văn phòng phẩm, xăng dầu, 30% dự toán kinh phí chi thường xuyên của các chương trình mục tiêu quốc gia bố trí cho các nhiệm vụ chi hội nghị, hội thảo, sơ kết, tổng kết, chi tham quan, học tập, công tác trong và ngoài nước.

2. Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo Ủy ban nhân dân thành phố:

- Triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất - kinh doanh, mở rộng thị trường tiêu thụ hàng hóa, giảm rõ rệt hàng tồn kho, phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế và dự toán thu ngân sách nhà nước ở mức cao nhất. Triển khai hiệu quả việc miễn, giảm, gia hạn thời hạn nộp thuế, phí, lệ phí, tiền thuê đất, tiền sử dụng đất cho các tổ chức, cá nhân theo Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 07 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ, đảm bảo đúng đối tượng, công khai, minh bạch; các nhiệm vụ, giải pháp về tiền tệ, tín dụng của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam để kiểm soát lạm phát, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô và hỗ trợ tăng trưởng hợp lý; tiếp tục thực hiện chính sách giảm lãi suất cho vay, trong đó tập trung vốn vay cho các lĩnh vực ưu tiên; đẩy nhanh tiến độ xử lý nợ xấu. Nâng cao hiệu quả thực hiện chương trình bình ổn thị trường, phát triển mạnh hệ thống phân phối, gắn với cuộc vận động “Người Việt ưu tiên dùng hàng Việt ”. Chỉ đạo các doanh nghiệp nhà nước trực thuộc thành phố tích cực thực hiện các biện pháp tiết giảm chi phí, đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, mở rộng thị trường, giảm hàng hóa tồn kho.

- Tăng cường quản lý thu ngân sách, chống thất thu và xử lý nợ đọng thuế; rà soát kết quả thu ngân sách 7 tháng đầu năm, nhận định sát những yếu tố ảnh hưởng đến nguồn thu của từng ngành, từng lĩnh vực để có giải pháp cụ thể phù hợp, hiệu quả trong 5 tháng cuối năm 2013; tập trung rà soát danh mục các mặt bằng và địa chỉ nhà đất không sử dụng hoặc sử dụng lãng phí, mặt bằng đã có chủ trương cho chuyển mục đích sử dụng đất nhưng chủ đầu tư chưa triển khai để thu hồi, tổ chức bán đấu giá nhằm đẩy nhanh tiến độ bán tài sản là nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước, tạo nguồn vốn phục vụ nhu cầu đầu tư phát triển của thành phố. Chỉ đạo các ủy ban nhân dân quận, huyện phối hợp chặt chẽ, kịp thời với các cơ quan Thuế, Hải quan, Kho bạc Nhà nước thực hiện đồng bộ các giải pháp quản lý tăng thu, chống thất thu, đẩy mạnh việc đôn đốc thu hồi nợ thuế, chống buôn lậu và gian lận thương mại; đẩy mạnh cải cách hành chính.

- Tăng cường quản lý chi ngân sách nhà nước, bảo đảm chặt chẽ, tiết kiệm và hiệu quả chi tiêu công. Rà soát, sắp xếp lại các nhiệm vụ chi theo thứ tự ưu tiên, cắt giảm hoặc giãn thời gian thực hiện các nhiệm vụ chi chưa thực sự cấp thiết, trong đó ưu tiên đảm bảo nguồn thanh toán các khoản chi về tiền lương và có tính chất lương, các khoản chi thường xuyên để đảm bảo hoạt động bình thường của cơ quan, đơn vị, các khoản chi an sinh - xã hội, chi đầu tư xây dựng cơ bản các công trình trọng điểm của địa phương. Kiểm soát chặt chẽ các khoản chi ngân sách theo đúng dự toán phân bổ và được cấp có thẩm quyền phê duyệt; tăng cường chế độ kiểm tra, thanh tra công vụ đối với các đơn vị trong việc triển khai kế hoạch thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, chống tham nhũng.

- Tăng cường kiểm tra, đôn đốc các chủ đầu tư khẩn trương triển khai dự án trọng điểm, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư của các dự án; đẩy nhanh công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng. Không để kéo dài thời gian thực hiện các khoản vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước thuộc kể hoạch năm 2013 sang năm 2014.

- Tập trung thực hiện các giải pháp bảo đảm cân đối ngân sách; theo dõi chặt chẽ tình hình biến động tồn quỹ ngân sách các cấp; điều hành đảm bảo khả năng thanh toán, chi trả của ngân sách nhà nước.

3. Các ban thường vụ quận ủy, huyện ủy, đảng ủy cấp trên cơ sở, đảng ủy cơ sở trực thuộc Thành ủy, các ban cán sự đảng, đảng đoàn chỉ đạo khẩn trương tổ chức thực hiện tốt Chỉ thị của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách những tháng cuối năm 2013; ban thường vụ quận ủy, huyện ủy lãnh đạo và kiểm tra đối với ủy ban nhân dân quận, huyện rà soát, có kế hoạch cụ thể chỉ đạo điều hành để bảo đảm hoàn thành mức cao nhất nhiệm vụ thu - chi ngân sách nhà nước được giao.

4. Ban Tuyên giáo Thành ủy chỉ đạo quán triệt các nội dung của Chỉ thị này đến từng cấp ủy đảng, chính quyền, cán bộ, đảng viên và phối hợp với Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc và đảng đoàn các đoàn thể chính trị - xã hội tuyên truyền rộng rãi đến các doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân gắn với thực hiện Chỉ thị 21 của Ban Bí thư về việc đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, thực hiện nghiêm Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Chỉ thị này được phổ biến đến đảng viên./.

T/M BAN THƯỜNG VỤ

PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC

(Đã ký)

Nguyễn Văn Đua

Tin khác

Thông báo