Thứ Tư, ngày 27 tháng 9 năm 2023

Quy định số 1300-QĐ/TU ngày 3/4/2023 của Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM về miễn nhiệm, từ chức của cán bộ; điều chuyển, thay thế, bố trí công tác đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý sau khi bị kỷ luật hoặc uy tín giảm sút; năng lực hạn chế, kết quả công tác không đáp ứng yêu cầu

Tin khác

Thông báo