Thứ Hai, ngày 25 tháng 9 năm 2023

Văn bản số 4634/UBND-VX ngày 8/11/2019 của UBND TPHCM về việc hướng dẫn thực hiện Quy định đánh giá, phân loại hàng quý (sửa đổi) đối với cán bộ, công chức, viên chức theo Quyết định số 3728/QĐ-UBND ngày 3/9/2019 của UBND TP.

Tin khác

Thông báo