Thứ Bảy, ngày 2 tháng 12 năm 2023

Thông báo Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa VIII

Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa VIII họp ngày 25-11-2008 đã làm việc nghiêm túc, khẩn trương, dân chủ và trách nhiệm.

Hội nghị đã tập trung kiểm điểm việc thực hiện Kết luận Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa VIII về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và thống nhất nhận định: Năm 2008 có nhiều yếu tố không thuận lợi, đặc biệt là tác động tiêu cực của cuộc khủng hoảng tài chính thế giới và các yếu kém nội tại của kinh tế thành phố cùng với những khó khăn nảy sinh từ lạm phát, song với sự nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, các cấp, các ngành, các địa phương, các doanh nghiệp và nhân dân thành phố, đến nay, tình hình kinh tế - xã hội thành phố vẫn giữ ổn định và phát triển, góp phần cùng với cả nước kiềm chế lạm phát, bảo đảm an sinh xã hội.

Tổng sản phẩm nội địa (GDP) tăng 11% so với cùng kỳ; tổng thu ngân sách tăng 23,16%; tổng vốn đầu tư toàn xã hội tăng 20,4%; đầu tư trực tiếp nước ngoài kể cả tăng vốn tăng gấp 4,25 lần; hoạt động đối ngoại và hợp tác kinh tế với các tỉnh được mở rộng.

Lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ; đặc biệt từ giữa năm 2008 đến nay, để tập trung chăm lo ổn định đời sống cho nhân dân, nhất là các hộ nghèo và cận nghèo, thành phố chủ trương không tăng giá các loại dịch vụ, phí, lệ phí; bảo đảm dự trữ các mặt hàng thiết yếu để bình ổn giá cả thị trường; tăng cường các biện pháp quản lý thị trường; củng cố mạng lưới phân phối hàng hóa, phát huy vai trò của kinh tế Nhà nước và kinh tế tập thể trong mạng lưới phân phối; có chính sách hỗ trợ cho các hộ nghèo bị khó khăn do tác động của việc tăng giá từ nguồn quỹ vì người nghèo; giữ vững ổn định chính trị trên địa bàn...

Tuy nhiên, do trong nước lạm phát tăng cao, kinh tế thế giới suy thoái đã tác động rất lớn đến sản xuất và đời sống nhân dân, ảnh hưởng đến việc thực hiện nhiệm vụ, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2008 (còn 5/15 chỉ tiêu chưa đạt: tốc độ tăng trưởng GDP; chỉ số giá tiêu dùng tăng cao; đào tạo nghề dài hạn; giảm tỷ lệ sinh bình quân; xử lý cơ sở gây ô nhiễm môi trường); tốc độ tăng trưởng kinh tế có xu hướng chậm lại và tăng thấp hơn năm 2007, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh của nền kinh tế chuyển biến chậm; việc chăm lo đời sống cho người nghèo, người làm công ăn lương, diện chính sách và lực lượng vũ trang chưa theo kịp mức tăng chỉ số giá tiêu dùng; công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch, xây dựng, trật tự đô thị, giao thông, ngập nước, bảo vệ môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, dược phẩm còn yếu kém; kết quả phòng, chống tham nhũng, chống lãng phí, thực hành tiết kiệm còn hạn chế; an ninh, trật tự diễn biến phức tạp.

Hội nghị thống nhất nhiệm vụ, chỉ tiêu và các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội thành phố đề ra trong năm 2009, phấn đấu duy trì tốc độ và nâng cao chất lượng tăng trưởng, tăng sức cạnh tranh, hiệu quả của kinh tế thành phố hướng đến phát triển bền vững; đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế và tiến độ thực hiện 12 chương trình, công trình trọng điểm, 5 công trình mang tính đòn bẩy; chấn chỉnh, nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực đời sống xã hội, tập trung giải quyết có hiệu quả các vấn đề bức xúc của nhân dân; nâng cao hơn nữa hiệu quả thực hiện chương trình cải cách hành chính, chống quan liêu, tham nhũng, chống lãng phí, thực hành tiết kiệm; chủ động phòng ngừa, xử lý các vụ khiếu kiện, đình công và đấu tranh kéo giảm tội phạm để giữ vững an ninh, trật tự trên địa bàn.

Hội nghị đã xem xét Báo cáo tài chính Đảng năm 2008 và dự toán thu, chi ngân sách Đảng bộ thành phố năm 2009.

Phát biểu tổng kết hội nghị, đồng chí Bí thư Thành ủy phân tích sâu những kết quả đạt được, những yếu kém trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2008, nhất là những khuyết điểm chủ quan trong chỉ đạo công tác quản lý đô thị, xây dựng, giao thông, văn hóa, an ninh, trật tự và giải quyết chưa tốt các vấn đề xã hội bức xúc, ảnh hưởng đến đời sống nhân dân.

Trên cơ sở dự báo những phức tạp phát sinh từ khủng hoảng tài chính thế giới và các khó khăn trong nước, đồng chí yêu cầu các cấp, các ngành nhanh chóng chấn chỉnh, khắc phục các mặt yếu kém, quyết tâm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội ngay từ tháng đầu, quý đầu năm 2009; trong đó, tập trung rà soát, bổ sung kế hoạch thực hiện nghiêm các chủ trương, chính sách, giải pháp của Bộ Chính trị Trung ương Đảng, Quốc hội và Chính phủ về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2009, nhằm thực hiện tốt mục tiêu ưu tiên tiếp tục kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, duy trì tăng trưởng hợp lý, bền vững, chủ động ngăn ngừa suy giảm, bảo đảm an sinh xã hội, đẩy mạnh hợp tác và hội nhập kinh tế quốc tế một cách chủ động và hiệu quả; giữ vững ổn định chính trị; tập trung sức thực hiện tốt Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, nhất là “nỗ lực làm theo” trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, chống tham nhũng, xây dựng các cơ quan quản lý Nhà nước và đội ngũ cán bộ, công chức để nâng cao năng lực quản lý, điều hành của bộ máy chính quyền các cấp, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội và hết lòng, hết sức chăm lo cải thiện đời sống vật chất và văn hóa cho nhân dân.

Năm 2009 là năm thứ tư thực hiện Nghị quyết Đại hội X của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ VIII, là năm có ý nghĩa quyết định để tạo đà thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, trong bối cảnh cả nước và thành phố đang ra sức khắc phục những tồn tại, yếu kém để kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội và tăng trưởng bền vững, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố kêu gọi toàn Đảng bộ, toàn dân, toàn quân thành phố tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, tính năng động, sáng tạo, đồng tâm hiệp lực vượt qua khó khăn, thách thức, tự giác hưởng ứng phong trào thi đua yêu nước, phấn đấu hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2009, thúc đẩy kinh tế thành phố tăng trưởng nhanh, bền vững trong năm tiếp theo, nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ VIII đề ra.

BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ THÀNH PHỐ KHÓA VIII

Tin khác

Thông báo