Thứ Ba, ngày 3 tháng 10 năm 2023

Thông báo Hội nghị lần thứ 17 Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa IX

Hội nghị lần thứ 17 Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố họp trong 2 ngày 24 và 25 tháng 3 năm 2014 kiểm điểm thực hiện Nghị quyết số 09 của Thành ủy về công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, vận động nhân dân năm 2013, bàn nhiệm vụ, giải pháp năm 2014; sơ kết 3 năm thực hiện 6 chương trình đột phá thực hiện Nghị quyết Đại hội IX Đảng bộ thành phố, bàn giải pháp thực hiện trong 2 năm 2014 - 2015.

1. Hội nghị thống nhất đánh giá công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, vận động nhân dân năm 2013 đạt kết quả tích cực. Việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI về xây dựng Đảng, trọng tâm là khắc phục, sửa chữa hạn chế, khuyết điểm sau kiểm điểm tự phê bình, tiếp thu phê bình đạt được kết quả bước đầu, có tác dụng thiết thực.

Tuy nhiên, công tác giáo dục chính trị, tư tưởng có mặt còn hạn chế, chưa nắm sát, phát hiện, xử lý chưa nhanh nhạy, kịp thời; học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh hiệu quả chưa cao, sự lan tỏa chưa mạnh, tình trạng xa dân, quan liêu, vô cảm, nhũng nhiễu của một bộ phận cán bộ, công chức trong thực thi công vụ, trong quan hệ với nhân dân còn diễn ra, ảnh hưởng đến đời sống, niềm tin của nhân dân. Công tác xây dựng tổ chức đảng, đoàn thể chính trị - xã hội trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước và các đơn vị sự nghiệp ngoài công lập chưa đạt yêu cầu; kết quả phòng, chống tham nhũng, lãng phí chưa đạt yêu cầu của Nghị quyết Trung ương 3 khóa X.

Hội nghị thống nhất đề ra nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp chủ yếu xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, vận động nhân dân năm 2014. Trong đó, tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XI về xây dựng Đảng gắn với nâng cao hiệu quả học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; quyết tâm khắc phục, sửa chữa hạn chế, khuyết điểm, tạo chuyển biến rõ rệt trong công tác xây dựng Đảng. Tiếp tục đổi mới, kiện toàn, hoàn thiện tổ chức bộ máy của các cơ quan, tổ chức Đảng và hệ thống chính trị từ thành phố đến cơ sở gắn với chuẩn bị triển khai Đề án thí điểm mô hình Chính quyền đô thị thành phố Hồ Chí Minh khi được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt; làm tốt hơn công tác đánh giá cán bộ, quy hoạch cán bộ, chú trọng cán bộ nữ, cán bộ trẻ tuổi, thực hiện thật tốt các bước tiếp sau quy hoạch về đào tạo, bổ sung, luân chuyển, bố trí tiếp cận chức danh quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ; chủ động chuẩn bị Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ X nhiệm kỳ 2015-2020. Quán triệt, tuyên truyền sâu rộng, thi hành Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận của cả hệ thống chính trị gắn với xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; tạo sự chuyển biến rõ rệt công tác dân vận của chính quyền; tăng cường mối quan hệ gắn bó máu thịt giữa Đảng bộ với nhân dân; dựa vào nhân dân, khơi dậy và “phát huy sức dân chăm lo cho nhân dân”.

2. Về tình hình thực hiện 6 chương trình đột phá, các cấp, ngành đã nỗ lực thực hiện, đạt được kết quả nhất định, thúc đẩy nâng cao chất lượng tăng trưởng kinh tế, xây dựng đồng bộ kết cấu hạ tầng đô thị.

- Chất lượng nguồn nhân lực của thành phố từng bước được nâng lên. Nhân lực trong các lĩnh vực giáo dục, đào tạo nghề, y tế, văn hóa - nghệ thuật, thể dục - thể thao được quan tâm đầu tư; đội ngũ cán bộ, công chức viên chức được trang bị cơ bản về lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ. Tuy nhiên, một số chỉ tiêu quan trọng trong chương trình nâng cao chất lượng nguồn nhân lực chưa đạt 50% kế hoạch; chậm xây dựng, thực hiện một số kế hoạch cụ thể, nội dung chưa sát thực tiễn.

- Tập trung hoàn chỉnh Đề án thí điểm mô hình chính quyền đô thị thành phố Hồ Chí Minh, đẩy mạnh thực hiện các đề án cải cách hành chính. Tuy nhiên, nhận thức, trách nhiệm trong thực hiện cải cách hành chính của một số cơ quan, đơn vị còn hạn chế, chưa chủ động; tình trạng thiếu trách nhiệm, gây phiền hà, nhũng nhiễu, vòi vĩnh, tiêu cực, vô cảm trong một bộ phận cán bộ, công chức khi thực thi công vụ, ảnh hưởng đến niềm tin của nhân dân, hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước.

- Cơ cấu kinh tế thành phố chuyển dịch đúng định hướng, gắn với từng bước chuyển đổi mô hình tăng trưởng và tái cấu trúc kinh tế thành phố; tăng dần tỷ trọng 4 ngành công nghiệp trọng yếu và giá trị tăng thêm của các ngành dịch vụ, phát triển nông nghiệp đô thị; giảm tỷ trọng các ngành công nghiệp thâm dụng lao động. Tuy nhiên, kinh tế tăng trưởng chưa đạt chỉ tiêu, thiếu vững chắc; chất lượng tăng trưởng chưa cao, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu nội bộ các ngành kinh tế còn chậm, chậm đầu tư công nghiệp hỗ trợ.

- Tập trung đầu tư, hoàn thành đưa vào sử dụng các công trình giao thông trọng điểm; tai nạn giao thông giảm cả 3 mặt, số vụ ùn tắc giao thông giảm đáng kể. Tuy nhiên, việc huy động, khai thác, kêu gọi xã hội hóa trong đầu tư phát triển hạ tầng giao thông thành phố còn nhiều hạn chế; việc thực hiện các nhóm giải pháp theo kế hoạch đề ra còn chậm.

- Nhiều đề án, công trình, dự án thoát nước mới được triển khai cùng với các dự án cải tạo, nâng cấp hệ thống thoát nước và công tác quản lý diện tích mặt nước được quan tâm thực hiện, kéo giảm tình trạng ngập nước. Tuy nhiên, việc giải quyết các điểm ngập nước chưa bền vững, khả năng tái ngập nước cao do mưa, do triều cường, do quản lý sông, kênh, rạch, mặt nước yếu kém, hiệu quả thấp; ảnh hưởng đến tăng trưởng kinh tế và điều kiện dân sinh.

- Chất lượng nguồn nước sông rạch, không khí, tiếng ồn do sản xuất, giao thông giảm ô nhiễm nhất định; chất thải rắn sinh hoạt, nguy hại, y tế từng bước được thu gom, xử lý. Tuy nhiên, còn một số cụm công nghiệp, dự án khu dân cư chưa xây dựng hệ thống xử lý nước thải tập trung; chất lượng nước kênh, rạch vẫn còn vượt nhiều lần so với quy chuẩn về chỉ số ô nhiễm; nguồn thải không khí công nghiệp bên ngoài khu chế xuất, khu công nghiệp chưa được kiểm soát đầy đủ; độ ồn không khí trong giao thông còn cao.

Phát biểu tổng kết Hội nghị, Đồng chí Lê Thanh Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy phân tích, chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm trong xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và vận động nhân dân năm 2013; kinh nghiệm và các giải pháp đẩy mạnh thực hiện 6 chương trình đột phá.

Đồng chí Bí thư Thành ủy yêu cầu các cấp ủy, chính quyền, mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội, trước hết là đồng chí bí thư cấp ủy, cán bộ lãnh đạo, quản lý tiếp tục nâng cao tinh thần trách nhiệm, phát huy tính chủ động, sáng tạo, gương mẫu đi đầu trong thực hiện hiệu quả, sát hợp thực tiễn các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước. Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo và kiên trì thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI về xây dựng Đảng, đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Tập trung củng cố, tạo sự chuyển biến rõ rệt trong công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; chất lượng sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ. Tăng cường và thực hiện có nền nếp chế độ tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với nhân dân; nâng cao hiệu quả công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, xử lý kịp thời tại cơ sở, hạn chế phát sinh các khiếu nại vượt cấp, giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu kiện tồn đọng, kéo dài. Tăng cường công tác đào tạo, bố trí và luân chuyển cán bộ chủ chốt của mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội làm công tác Đảng, chính quyền và cán bộ đảng, chính quyền làm công tác mặt trận, đoàn thể; phát huy vai trò, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, quan tâm để phát huy, huy động các nguồn lực xã hội thực hiện tốt hơn, hiệu quả hơn các chính sách an sinh xã hội, chăm lo, cải thiện đời sống nhân dân, nhất là đồng bào nghèo, diện chính sách, để củng cố và tăng cường mối quan hệ máu thịt giữa Đảng bộ với nhân dân.

Đồng chí Bí thư Thành ủy nhận định qua thực tiễn thực hiện, có cơ sở khẳng định 6 chương trình đột phá là chủ trương đúng đắn, đáp ứng yêu cầu đòi hỏi phát triển thành phố cả trước mắt và lâu dài, phù hợp với chủ trương chung của Trung ương về thực hiện nội dung đột phá chiến lược và tái cấu trúc, chuyển đổi mô hình tăng trưởng kinh tế; kết quả thực hiện bước đầu có tính toàn diện, tác động tích cực đến kinh tế - văn hóa - xã hội của thành phố. Đồng chí yêu cầu trong thời gian tới cần tiếp tục thực hiện toàn diện 6 Chương trình đột phá, tập trung nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, là chương trình xương sống tác động mạnh mẽ đến phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội thành phố gắn với đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục, phát triển mạnh mẽ khoa học - công nghệ thực sự là động lực quan trọng nhất để phát triển thành phố. Cải cách mạnh mẽ thủ tục hành chính; tích cực chuẩn bị đội ngũ cán bộ, công chức đáp ứng yêu cầu triển khai thực hiện Đề án thí điểm mô hình chính quyền đô thị. Bổ sung làm rõ những nhiệm vụ trọng tâm trong 2 năm tới; nghiên cứu, bổ sung chính sách, cơ chế thu hút mạnh mẽ các nguồn lực xã hội, phân kỳ nhiệm vụ từng năm đối với từng vấn đề, những công việc cần phải làm thường xuyên sau năm 2015; những việc gì có thể hoàn thành trong năm 2015.

Năm 2014 là năm đặc biệt quan trọng để tập trung, nỗ lực lãnh đạo thực hiện đạt kết quả cao nhất Nghị quyết Đại hội IX Đảng bộ thành phố và chuẩn bị Đại hội X Đảng bộ thành phố. Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa IX kêu gọi toàn Đảng bộ, toàn quân và nhân dân thành phố tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng kiên cường, đoàn kết, ra sức khắc phục khó khăn, vượt qua thách thức, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội và các nhiệm vụ trọng tâm công tác xây dựng Đảng, chính quyền, vận động nhân dân năm 2014, thực hiện 6 chương trình đột phá, thiết thực chào mừng kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/2015).

BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ THÀNH PHỐ KHÓA IX

Tin khác

Thông báo