Thứ Sáu, ngày 1 tháng 12 năm 2023

Thông báo Hội nghị lần thứ 15 Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa VIII

Hội nghị lần thứ 15 Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa VIII trong ngày 21 và sáng ngày 22 tháng 4 năm 2009 đã làm việc nghiêm túc, dân chủ, trách nhiệm.

Hội nghị đã tập trung thảo luận Báo cáo công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, công tác vận động nhân dân năm 2008, nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp năm 2009; Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội quý I và nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp chủ yếu quý II năm 2009.

Hội nghị thống nhất đánh giá công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và công tác vận động nhân dân năm 2008 có chuyển biến tích cực. Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” bước đầu tạo được chuyển biến quan trọng trong ý thức rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, lối sống của đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân. Việc kiện toàn tổ chức bộ máy, quy hoạch, đào tạo, bố trí, đề bạt, luân chuyển cán bộ được thực hiện dân chủ, đúng quy định và triển khai đồng bộ, đáp ứng yêu cầu xây dựng tổ chức đảng và hệ thống chính trị các cấp; công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng được tăng cường. Bộ máy chính quyền được củng cố theo hướng giảm đầu mối, hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước từng bước được nâng lên; cải cách hành chính, cải cách tư pháp, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm được đẩy mạnh. Hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội có chuyển biến trong đổi mới nội dung và phương thức tuyên truyền, giáo dục, vận động phong trào hành động cách mạng, phong trào thi đua yêu nước của nhân dân thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, góp phần củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Tuy nhiên, việc lãnh đạo công tác giáo dục chính trị tư tưởng chưa được các cấp ủy quan tâm đúng mức; “nỗ lực làm theo” trong thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” chưa trở thành phong trào hành động sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân; kết quả thực hiện yêu cầu nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên còn hạn chế; công tác kiểm tra, giám sát, nhất là phòng, chống tham nhũng, lãng phí đạt hiệu quả chưa cao; bộ máy chính quyền tuy giảm đầu mối, nhưng chưa tinh gọn, hiệu quả; việc thực hiện quy chế dân chủ ở một số nơi còn hình thức; công tác xây dựng lực lượng chính trị nòng cốt trong các tầng lớp nhân dân còn hạn chế.

Từ tình hình trên, Hội nghị thống nhất các nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp chủ yếu trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và công tác vận động nhân dân năm 2009. Tiếp tục đổi mới, nâng cao tính chiến đấu, sức thuyết phục và hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đẩy mạnh “tiếp tục học tập” và “nỗ lực làm theo” để nâng cao chất lượng Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” theo hướng “toàn diện - hiệu quả - thiết thực - có tác dụng lâu dài”; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, thực hiện tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, công chức, viên chức có phẩm chất, năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới, gắn với việc chuẩn bị nhân sự cho Đại hội Đảng các cấp; tăng cường công tác giám sát, kiểm tra của Đảng, nhất là phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm, góp phần ngăn ngừa sai phạm của tổ chức đảng và đảng viên. Gắn củng cố, kiện toàn tổ chức, nhân sự bộ máy chính quyền các cấp với việc triển khai thực hiện Đề án thí điểm không tổ chức hội đồng nhân dân huyện, quận, phường, thực hiện thí điểm bí thư cấp ủy đồng thời là chủ tịch ủy ban nhân dân quận, huyện, phường - xã, thị trấn; tiếp tục cải cách tư pháp; đẩy mạnh cải cách hành chính theo hướng nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước, giảm phiền hà cho nhân dân và doanh nghiệp. Tăng cường công tác dân vận của chính quyền, của cả hệ thống chính trị, củng cố, xây dựng mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa Đảng, chính quyền với nhân dân để góp phần tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc ngày càng vững mạnh.

Về tình hình kinh tế - xã hội quý I năm 2009, Hội nghị thống nhất nhận định: cuộc khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế toàn cầu đã ảnh hưởng rất lớn đến phát triển kinh tế - xã hội của thành phố, song nhờ sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của Thành ủy, Hội đồng nhân dân thành phố, Ủy ban nhân dân thành phố, cùng với sự nỗ lực của các cấp, các ngành và sự năng động, sáng tạo của các tầng lớp nhân dân, của các doanh nghiệp đã góp phần kiềm chế lạm phát, ổn định sản xuất - kinh doanh, ngăn chặn suy giảm kinh tế thành phố. Tổng sản phẩm nội địa tăng 4% (cùng kỳ tăng 11%); trong đó, khu vực dịch vụ tăng 5,4% (cùng kỳ tăng 11,5%), công nghiệp tăng 1,9% (cùng kỳ tăng 10,5%), nông nghiệp tăng 2,9% (cùng kỳ tăng 4,9%); kim ngạch xuất khẩu đạt 4,42 tỷ USD, giảm 11% (cùng kỳ tăng 26,8%); kim ngạch nhập khẩu đạt 3,86 tỷ USD, giảm 29,8% (cùng kỳ tăng 16,9%); tổng thu ngân sách đạt 23,71% dự toán (bằng 91,48% so với cùng kỳ). Lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa - xã hội có tiến bộ, nhất là việc chăm lo cho các đối tượng chính sách, dân nghèo; đặc biệt từ cuối năm 2008 đến nay, để giải quyết những khó khăn mới phát sinh do một số doanh nghiệp thu hẹp hoạt động, một số doanh nghiệp ngừng sản xuất, giải thể, thành phố đã chỉ đạo các cấp, các ngành rà soát, thực hiện các giải pháp kích cầu đầu tư và tiêu dùng, hỗ trợ, giải quyết việc làm mới ổn định cho người lao động mất việc do suy giảm kinh tế (đã giải quyết 81% số lao động mất việc); tăng cường công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và các vụ đình công; trật tự an toàn giao thông có chuyển biến tích cực; tội phạm được kéo giảm, góp phần giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm quốc phòng - an ninh, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội và chăm lo đời sống nhân dân. Tuy nhiên, trước tác động tiêu cực của khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế thế giới, mặc dù thành phố đã nỗ lực triển khai nhiều giải pháp để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, duy trì, thúc đẩy sản xuất - kinh doanh phát triển, nhưng tốc độ tăng trưởng kinh tế thành phố trong 3 tháng đầu năm chưa đạt chỉ tiêu kế hoạch đề ra; đời sống nhân dân, nhất là người có thu nhập thấp còn nhiều khó khăn. Hội nghị thống nhất các nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp chủ yếu đề ra trong quý II năm 2009 cần tập trung triển khai thực hiện quyết liệt hơn, nhằm tạo điều kiện thuận lợi để phấn đấu hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2009 của thành phố.

Phát biểu tổng kết Hội nghị, đồng chí Bí thư Thành ủy đánh giá cao nỗ lực của các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, công tác vận động nhân dân trong năm 2008, đồng thời cũng chỉ rõ những hạn chế, yếu kém trong công tác này; đồng chí yêu cầu các cấp, các ngành sớm tổ chức quán triệt và xây dựng kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm đến cuối năm 2009. Cùng với việc tăng cường lãnh đạo công tác chính trị tư tưởng, nâng cao ý thức cảnh giác, đấu tranh với các âm mưu và hoạt động “diễn biến hòa bình”, cần tập trung đẩy mạnh Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, đặc biệt là “nỗ lực làm theo” ngày càng đi vào chiều sâu, tạo thành phong trào hành động sâu rộng trong nội bộ Đảng và trong xã hội; gắn yêu cầu nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy chính quyền, phát huy vai trò của các đoàn thể nhân dân trong việc củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, với việc giám sát, kiểm tra phòng, chống sai phạm, góp phần xây dựng hệ thống chính trị thành phố ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Đồng chí Bí thư Thành ủy đi sâu phân tích những kết quả đạt được, những tồn tại, yếu kém trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội quý I và các nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp chủ yếu cần tập trung thực hiện trong thời gian sắp tới. Đồng chí yêu cầu các cấp, các ngành khẩn trương tổ chức quán triệt và rà soát, bổ sung chương trình, kế hoạch thực hiện Nghị quyết Trung ương 9 khóa X về mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp từ nay đến Đại hội XI của Đảng, Thông báo Kết luận số 239-TB/TW ngày 10 tháng 4 năm 2009 của Bộ Chính trị về tình hình kinh tế - xã hội quý I và các nhiệm vụ, giải pháp từ nay đến cuối năm 2009, Kết luận số 40-KL/TU ngày 28 tháng 11 năm 2008 của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa VIII về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2009, nhằm góp phần tích cực nhất để ngăn chặn suy giảm kinh tế, duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế hợp lý, bền vững, bảo đảm an sinh xã hội. Tiếp tục cải tiến và đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, tạo sự thống nhất cao trong nhận thức và hành động của toàn Đảng bộ và sự đồng thuận của nhân dân trong việc khắc phục các khó khăn nảy sinh do tác động suy thoái kinh tế toàn cầu, trong nắm bắt những cơ hội, khả năng, không chủ quan, ỷ lại để tập trung thực hiện có hiệu quả chương trình kích cầu đầu tư và tiêu dùng của thành phố; huy động các nguồn vốn đáp ứng yêu cầu, đẩy mạnh tiến độ thi công, đưa vào sử dụng các công trình trọng điểm, các chương trình xây dựng nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, ký túc xá sinh viên; đào tạo bổ sung tay nghề cho công nhân, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực thành phố; chủ động rà soát, sửa chữa, bãi bỏ những thủ tục hành chính trong thẩm quyền thành phố và kiến nghị Trung ương sớm bãi bỏ những thủ tục hành chính không phù hợp để tạo điều kiện thuận lợi thu hút đầu tư phát triển thành phố; bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, cho kinh tế tập thể; hỗ trợ doanh nghiệp đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại và đầu tư để mở rộng thị trường nội địa và xuất khẩu, đổi mới thiết bị, công nghệ; thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế, của các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố, nâng cao năng lực để chủ động vươn lên trong hội nhập khi kinh tế thế giới vượt qua suy thoái; thường xuyên rà soát nắm sát tình hình hoạt động của các doanh nghiệp, về đời sống, việc làm của công nhân để kịp thời có giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy sản xuất - kinh doanh và giải quyết việc làm cho người lao động mất việc; thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, chăm lo ổn định đời sống cho các gia đình chính sách, hộ nghèo; tăng cường các biện pháp phòng ngừa, giải quyết kịp thời các vụ đình công, khiếu kiện; đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, các tội phạm, tệ nạn xã hội, giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm quốc phòng - an ninh đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội và chăm lo đời sống nhân dân.

Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố kêu gọi toàn Đảng bộ, toàn dân, toàn quân thành phố tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo, đồng tâm hiệp lực vượt qua mọi khó khăn, thách thức, nắm bắt cơ hội, nỗ lực thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện có hiệu quả công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, công tác vận động nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng hệ thống chính trị thành phố năm 2009.

BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ THÀNH PHỐ KHÓA VIII

Tin khác

Thông báo