Thứ Ba, ngày 12 tháng 12 năm 2023

Thông báo hội nghị lần thứ 16 Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa IX

Thành ủy khóa IX tiến hành Hội nghị lần thứ 16 vào ngày 04 và sáng ngày 05 tháng 12 năm 2013, để thảo luận tình hình thực hiện Nghị quyết 08 của Thành ủy về nhiệm vụ phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội năm 2013; nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu năm 2014 và đánh giá kết quả 3 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội IX Đảng bộ thành phố về kinh tế - văn hóa - xã hội gắn với tái cấu trúc kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng; về tổng kết giai đoạn 3 Chương trình giảm hộ nghèo, tăng hộ khá; bàn về mức thu nhập để xác định hộ nghèo, hộ cận nghèo, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đẩy mạnh thực hiện Chương trình hai năm 2014 - 2015; nghe và cho ý kiến Báo cáo của Ủy ban Kiểm tra Thành ủy về tình hình công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng năm 2013, phương hướng, nhiệm vụ năm 2014. Đồng chí Lê Thanh Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy chủ trì và tổng kết Hội nghị.

1. Thành ủy nhận định: Trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực diễn biến phức tạp, kinh tế phục hồi chậm hơn dự báo, cùng với những khó khăn do hạn chế, yếu kém vốn có của nền kinh tế và những vấn đề mới phát sinh, đã tác động tiêu cực đến tình hình phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội thành phố, các cấp ủy Đảng, chính quyền, mặt trận, các doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân thành phố đã quán triệt Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, các Nghị quyết, Kết luận của Trung ương và Bộ Chính trị, các Nghị quyết của Quốc hội và Chính phủ; chủ động phối hợp, triển khai các chủ trương của Trung ương để tháo gỡ khó khăn và hỗ trợ sản xuất; phát huy truyền thống cách mạng kiên cường, phấn đấu bền bỉ, năng động, sáng tạo, đoàn kết, vượt khó, đạt một số kết quả thiết thực, tích cực, đúng hướng, góp phần cùng với cả nước kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, duy trì tăng trưởng hợp lý, bảo đảm an sinh xã hội. Tổng sản phẩm nội địa (GDP) năm 2013 ước tăng 9,3%, cao hơn năm 2012; dự kiến bình quân 3 năm 2011 - 2013 tăng 9,6%, bằng 1,7 lần mức tăng trưởng 5,6% của cả nước. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) được kiểm soát, năm 2011 tăng 15,86% đến năm 2013 tăng 5,1%, bình quân 3 năm 2011 - 2013 tăng 6,9%/năm, bằng 0,75 lần mức tăng 9,15% của cả nước. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng định hướng, từng bước chuyển đổi mô hình tăng trưởng và tái cấu trúc kinh tế thành phố; tăng dần tỷ trọng 4 ngành công nghiệp trọng yếu và giá trị tăng thêm của 9 ngành dịch vụ; phát triển nông nghiệp đô thị. Chất lượng tăng trưởng có mặt được cải thiện. Quản lý và phát triển đô thị chuyển biến trên một số mặt, đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng đô thị đạt kết quả thiết thực; công tác quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu và nước biển dâng được tăng cường. Văn hóa, xã hội, giáo dục và đào tạo, chăm sóc sức khỏe nhân dân có tiến bộ; thực hiện khá tốt chính sách xã hội, bảo đảm an sinh xã hội. Công tác giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới được triển khai quyết liệt và mang lại kết quả tích cực. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Cải cách hành chính, cải cách tư pháp, phòng, chống tham nhũng, lãng phí được tăng cường. Công tác đối ngoại góp phần tạo môi trường thuận lợi để thành phố phát triển.

Tuy nhiên, tình hình kinh tế - văn hóa - xã hội thành phố vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức. Kinh tế thành phố tăng trưởng thiếu vững chắc; tốc độ tăng trưởng chưa đạt chỉ tiêu Nghị quyết. Chất lượng tăng trưởng, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng, tái cấu trúc kinh tế thành phố còn chậm; xuất khẩu giảm, đầu tư xã hội tăng thấp. Hoạt động sản xuất - kinh doanh của doanh nghiệp gặp khó khăn, hàng tồn kho lớn, chậm xử lý nợ xấu, nguy cơ lạm phát cao vẫn còn tiềm ẩn. Thị trường bất động sản đình trệ. Quản lý và phát triển đô thị còn nhiều bất cập; việc giải quyết những vấn đề bức xúc của nhân dân về giảm ùn tắc giao thông, giảm tai nạn giao thông, giảm ngập nước, giảm ô nhiễm môi trường chưa có sự chuyển biến căn bản. Chất lượng nguồn nhân lực chưa đáp ứng yêu cầu phát triển và hội nhập quốc tế; khoa học - công nghệ chưa thật sự là động lực thúc đẩy phát triển. Một số vấn đề văn hóa - xã hội bức xúc chậm được khắc phục; kết quả giảm nghèo chưa bền vững, nguy cơ tái nghèo còn cao; đời sống của nhân dân còn nhiều khó khăn. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội còn diễn biến phức tạp; công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí chưa đạt được mục tiêu đề ra, vẫn còn tồn tại tình trạng thiếu trách nhiệm, gây phiền hà, nhũng nhiễu, vòi vĩnh, tiêu cực của một bộ phận cán bộ, công chức trong thực thi công vụ, trong quan hệ với tổ chức, doanh nghiệp và công dân.

Hội nghị đã thảo luận, thống nhất mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội hai năm 2014 - 2015 và năm 2014.

2. Bằng sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, từ năm 2009 đến nay, thành phố đã giúp trên 130.000 hộ nghèo vượt khó, vươn lên, nâng thu nhập vượt qua mức 12 triệu đồng/người/năm; kéo giảm số hộ nghèo từ 8,4% đầu năm 2009 xuống còn khoảng 1%, hoàn thành cơ bản mục tiêu giai đoạn 3 sớm hơn 2 năm.

Thành ủy đã thảo luận, thống nhất mức thu nhập để xác định hộ nghèo là 16 triệu đồng/người/năm trở xuống, hộ cận nghèo là 21 triệu đồng/người/năm. Với mức thu nhập trên, số hộ nghèo hiện nay khoảng 130.000, chiếm 7,1% tổng số hộ dân thành phố, số hộ cận nghèo khoảng 50.000, chiếm 2,73% tổng số hộ dân thành phố.

Các cấp ủy Đảng, chính quyền, mặt trận, đoàn thể chính trị - xã hội cần quán triệt sâu sắc ý nghĩa, tầm quan trọng của chương trình trong thực hiện chính sách an sinh xã hội, chăm lo đời sống nhân dân; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai các giải pháp cụ thể, phân công trách nhiệm từng địa phương, đơn vị, cá nhân; rà soát, bổ sung, ban hành chính sách hỗ trợ mới theo hướng mở rộng đối tượng là hộ mới thoát nghèo và hộ cận nghèo, nhằm hạn chế tái nghèo, góp phần giảm nghèo bền vững; khuyến khích tăng cường tính tự chủ, nỗ lực vươn lên của người nghèo; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động tạo sự đồng thuận, tích cực tham gia, ủng hộ của các doanh nghiệp, các tầng lớp nhân dân. Phấn đấu đến cuối năm 2015 tỷ lệ hộ nghèo và tỷ lệ hộ cận nghèo đều còn dưới 3% tổng số hộ dân thành phố.

3. Công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng năm 2013, trọng tâm là kiểm tra, giám sát việc thực hiện các giải pháp khắc phục hạn chế, khuyết điểm qua kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI về xây dựng Đảng, đạt được một số kết quả tích cực, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy đã tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy xây dựng và thực hiện tốt chương trình kiểm tra, giám sát; chỉ đạo giải quyết kịp thời những vấn đề bức xúc, nổi cộm đã được chỉ ra qua kiểm điểm; củng cố tổ chức, bộ máy tại một số đơn vị; tăng cường kiểm tra đảng viên và tổ chức Đảng khi có dấu hiệu vi phạm; mở rộng giám sát chuyên đề nhằm đẩy mạnh phòng ngừa, ngăn chặn sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên; góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Tuy nhiên, việc xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát của cấp ủy, ủy ban kiểm tra một số đơn vị còn chậm; chưa chủ động, mạnh dạn kiểm tra dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức Đảng và đảng viên; nội dung kiểm tra dấu hiệu vi phạm về tham nhũng, lãng phí, quản lý và sử dụng đất đai, nhà đất, cố ý làm trái quy định, trách nhiệm của người đứng đầu chưa nhiều,...

Hội nghị thống nhất đề ra các nhiệm vụ, giải pháp công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng năm 2014 của ủy ban kiểm tra các cấp. Trong đó, trọng tâm là tổ chức thực hiện toàn diện, có hiệu quả các nhiệm vụ kiểm tra, giám sát do Điều lệ Đảng quy định.

Phát biểu tổng kết hội nghị, Đồng chí Bí thư Thành ủy đánh giá cao những nỗ lực phấn đấu của các tầng lớp nhân dân thành phố, các doanh nghiệp, các cấp, các ngành; đặc biệt là các đề xuất, hiến kế về giải pháp, kinh nghiệm giúp lãnh đạo thành phố kịp thời điều chỉnh, bổ sung cơ chế, chính sách huy động các nguồn lực, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để phục hồi, ổn định, phát triển sản xuất - kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội; đồng chí đã phân tích sâu những hạn chế, yếu kém, nguyên nhân chủ quan.

Trên cơ sở phân tích tình hình, dự báo những khó khăn, thách thức trong thời gian tới, Đồng chí khẳng định phải kiên trì mục tiêu tổng quát Nghị quyết Đại hội IX Đảng bộ thành phố, quán triệt Nghị quyết 16 của Bộ chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020, phát huy hơn nữa truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố, trong 2 năm còn lại của nhiệm kỳ, phải nỗ lực tiếp tục góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát; đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế hợp lý; trọng tâm là nâng cao chất lượng tăng trưởng, chuyển đổi mô hình tăng trưởng, tái cấu trúc kinh tế thành phố gắn với huy động tối đa nguồn lực để đẩy mạnh thực hiện 6 chương trình đột phá, xây dựng đồng bộ kết cấu hạ tầng; bảo đảm an sinh xã hội và phúc lợi xã hội, không ngừng cải thiện và nâng cao đời sống vật chất và văn hóa của nhân dân. Đồng chí nhấn mạnh, năm 2014 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng để tổ chức thực hiện đạt kết quả cao nhất Nghị quyết Đại hội IX Đảng bộ thành phố, do vậy, phải lãnh đạo, chỉ đạo tập trung với quyết tâm chính trị thật cao, nâng cao chất lượng thực hiện toàn diện nhiệm vụ chính trị; Đồng chí yêu cầu các cấp, các ngành nắm sát diễn biến tình hình, chủ động phối hợp với các bộ - ngành Trung ương, nghiêm túc triển khai thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp, đặc biệt là cải cách hành chính gắn với thực hiện hiệu quả các cơ chế, chính sách hỗ trợ, tháo gỡ, đồng hành cùng doanh nghiệp vượt qua khó khăn, phát triển sản xuất - kinh doanh, khai thác, mở rộng thị trường; đầu tư, đổi mới thiết bị, công nghệ. Nắm chắc tình hình đời sống nhân dân, nhất là đời sống của công nhân, người nghèo, gia đình chính sách, người có công… để chăm lo hết sức mình, bảo đảm thực chất; đẩy mạnh thực hiện Chương trình bình ổn thị trường, chú trọng khu vực ngoại thành, đối tượng đồng bào nghèo, công nhân khu chế xuất, khu công nghiệp… Càng khó khăn, các cấp ủy Đảng, chính quyền, mặt trận càng gắn bó mật thiết hơn với nhân dân; phát huy sức mạnh đoàn kết, nghĩa tình, chung sức vượt khó, quyết tâm đưa thành phố ngày càng phát triển.

Đồng chí Bí thư Thành ủy yêu cầu các cấp ủy tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp, nhất là kiểm tra thực hiện các giải pháp khắc phục hạn chế, khuyết điểm qua kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI và đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với thực hiện 6 chương trình đột phá.

Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa IX kêu gọi toàn Đảng bộ, toàn quân và đồng bào thành phố tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng kiên cường, đoàn kết, ra sức khắc phục khó khăn, vượt qua thách thức, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội năm 2014, chào mừng kỷ niệm 40 năm giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, kỷ niệm các ngày lễ lịch sử trọng đại của đất nước trong năm 2014, 2015, thực hiện đạt kết quả cao nhất Nghị quyết Đại hội IX Đảng bộ thành phố.

BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ THÀNH PHỐ KHÓA IX

Tin khác

Thông báo