Thứ Ba, ngày 3 tháng 10 năm 2023

Thông báo hội nghị lần thứ 15 Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa IX

Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố họp ngày 16 tháng 10 năm 2013 thảo luận, đề ra Chương trình hành động của Thành ủy thực hiện Nghị quyết số 25 Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới; xem xét tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội thành phố 9 tháng đầu năm, bàn nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp chủ yếu 3 tháng cuối năm 2013. Đồng chí Lê Thanh Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy chủ trì và tổng kết Hội nghị.

1. Quán triệt quan điểm của Đảng về dân vận và công tác dân vận là nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược đối với toàn bộ sự nghiệp cách mạng nước ta; là điều kiện quan trọng bảo đảm cho sự lãnh đạo của Đảng và củng cố, tăng cường mối quan hệ gắn bó máu thịt giữa Đảng và nhân dân; trong những năm qua, công tác dân vận của Đảng bộ thành phố được tăng cường, từng bước đổi mới; các cấp ủy, chính quyền, mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội thành phố thực hiện sáng tạo, hiệu quả nhiều chính sách để phát huy các nguồn lực phát triển kinh tế - văn hóa, thực hiện an sinh xã hội, giảm hộ nghèo, tăng hộ khá, thiết thực chăm lo đời sống nhân dân, nhất là gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo, công nhân, sinh viên, người lao động, đồng bào các dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn. Chú trọng công tác dân vận của chính quyền, lực lượng vũ trang. Quan tâm củng cố, kiện toàn, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Công tác dân vận đã thúc đẩy các phong trào thi đua yêu nước, phong trào hành động cách mạng, tạo sự đồng thuận trong xã hội.

Tuy nhiên, công tác dân vận của Đảng bộ còn nhiều hạn chế, yếu kém; nhận thức của nhiều cấp ủy, đảng viên về quan điểm, chủ trương công tác dân vận của Đảng chưa sâu sắc; việc quán triệt và triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác dân vận có lúc, có nơi chưa kịp thời, hiệu quả chưa cao; việc cụ thể hóa các chủ trương, chính sách còn chậm, chưa sát thực tiễn, chưa đáp ứng nguyện vọng nhân dân; chưa đánh giá sát và dự báo chính xác những diễn biến, thay đổi cơ cấu xã hội, thành phần dân cư, tâm tư, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân; một số bức xúc, kiến nghị của nhân dân chưa được quan tâm giải quyết đến nơi đến chốn; có nơi thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở còn hình thức, quyền làm chủ của nhân dân bị vi phạm; một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống làm ảnh hưởng lòng tin của nhân dân với Đảng bộ và chính quyền thành phố.

Quán triệt Nghị quyết 25 Hội nghị Trung ương 7 khóa XI, Hội nghị Thành ủy đã thảo luận, thống nhất mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng bộ đối với công tác dân vận trong tình hình mới: Tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, tập trung các giải pháp khắc phục những hạn chế, yếu kém; giải quyết hiệu quả những vấn đề bức xúc của nhân dân, củng cố lòng tin, tăng cường mối quan hệ máu thịt của Đảng bộ với nhân dân. Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân về vai trò, vị trí công tác dân vận trong tình hình mới. Tăng cường công tác dân vận của chính quyền. Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phong trào hành động cách mạng, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng thành phố văn minh, hiện đại, nghĩa tình. Tiếp tục đổi mới phương thức, nâng cao hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội, hội quần chúng, khắc phục hiệu quả “bệnh hành chính”, “bệnh thành tích”. Quan tâm, chú trọng xây dựng, củng cố tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ dân vận, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể chính trị - xã hội các cấp vững mạnh. Lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác dân vận của hệ thống chính trị.

2. Trước tình hình kinh tế còn nhiều khó khăn, thách thức, các cấp, các ngành, các doanh nghiệp, các tầng lớp nhân dân thành phố đã nỗ lực phấn đấu, kinh tế thành phố tăng trưởng ổn định, hợp lý, quý sau cao hơn quý trước, tổng sản phẩm nội địa (GDP) tăng 8,7% (bằng 1,69 lần so với cả nước), đẩy mạnh các giải pháp bình ổn thị trường, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tăng 4,43% so cuối năm 2012 (thấp hơn mức tăng 4,63% của cả nước). Chủ động hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn, xúc tiến thương mại, đầu tư, mở rộng thị trường; tiếp tục triển khai các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho thị trường bất động sản. Hoàn thành cơ bản việc phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/2000 (quy hoạch phân khu) trên địa bàn quận huyện; thực hiện quyết liệt các giải pháp kéo giảm ùn tắc giao thông và tai nạn giao thông, giảm ô nhiễm môi trường, giảm ngập nước; hoàn thành, đưa vào sử dụng một số công trình giao thông trọng điểm; giảm quá tải bệnh viện. Lĩnh vực văn hóa - xã hội tiếp tục có nhiều tiến bộ; thực hiện nhiều giải pháp đảm bảo an sinh xã hội; đầu tư, nâng cấp trường lớp, chuẩn bị khá tốt năm học 2013 - 2014, Chương trình xây dựng nông thôn mới tạo sự chuyển biến tích cực trên địa bàn nông thôn. Công tác cải cách hành chính đạt nhiều kết quả tích cực. Tiếp tục giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương. Nhân dân thành phố tích cực hưởng ứng các cuộc vận động, các chương trình phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội thành phố; hướng về Trường Sa; hỗ trợ đồng bào miền Trung khắc phục hậu quả thiên tai; đồng tình với việc xử lý kiên quyết những tiêu cực tại 4 doanh nghiệp công ích thành phố.

Tuy nhiên, kinh tế thành phố vẫn còn nhiều khó khăn, doanh nghiệp chậm tiếp cận nguồn vốn; thị trường hàng hóa xuất khẩu giảm; thị trường chứng khoán và thị trường bất động sản chậm phục hồi, tỷ lệ nợ xấu còn cao; thu ngân sách thành phố gặp khó khăn. Nguồn vốn chi đầu tư phát triển tiếp tục gặp khó khăn, công tác bồi thường, tái định cư, giải phóng mặt bằng còn nhiều vướng mắc, ảnh hưởng tiến độ của nhiều dự án. Việc thực hiện giảm tải tại các bệnh viện hiệu quả chưa cao. Thu nhập và đời sống của nhân dân gặp nhiều khó khăn, nhất là người lao động có thu nhập thấp. Tai nạn giao thông vẫn còn ở mức cao; phạm pháp hình sự, tệ nạn xã hội ở một số địa bàn diễn biến phức tạp, gây lo lắng trong nhân dân.

Hội nghị đã thảo luận, thống nhất các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội 3 tháng cuối năm 2013.

Phát biểu tổng kết Hội nghị, đồng chí Bí thư Thành ủy yêu cầu các cấp ủy cần nhận thức sâu sắc vị trí, tầm quan trọng của công tác dân vận trong tình hình mới, tập trung khắc phục những hạn chế, yếu kém; mọi chủ trương, chính sách phải xuất phát từ lợi ích, nguyện vọng chính đáng, hợp pháp của nhân dân, hợp lòng dân, tạo được sự đồng thuận của nhân dân nhằm tăng cường mối quan hệ máu thịt của Đảng bộ với nhân dân; tất cả cán bộ, đảng viên phải làm công tác vận động nhân dân; công tác dân vận trước hết là trách nhiệm của cấp ủy, của đồng chí bí thư cấp ủy; mọi đảng viên phải thật sự tiền phong, gương mẫu, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp phải nêu gương, đặc biệt là trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; các cấp ủy, chính quyền định kỳ gặp gỡ, đối thoại với các giới, các tầng lớp nhân dân để lắng nghe, thấu hiểu và giải quyết những bức xúc của nhân dân; cán bộ chủ chốt các cấp phải thực hiện nghiêm việc tiếp công dân, đặc biệt là để giải quyết các trường hợp khiếu kiện tồn đọng, kéo dài. Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội trong giám sát, phản biện xã hội.

Đồng chí biểu dương sự chủ động, tích cực trong điều hành của Ủy ban nhân dân thành phố và chính quyền các cấp; nhấn mạnh yêu cầu không câu thúc chỉ tiêu tăng trưởng, mà cần đẩy mạnh tái cấu trúc kinh tế thành phố, quan tâm đặc biệt đến chất lượng tăng trưởng; chủ động, vận dụng sáng tạo các chỉ đạo của Trung ương. Tiếp tục chỉ đạo nắm sát tình hình, tăng cường đối thoại trực tiếp, tập trung tháo gỡ kịp thời khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp để giảm chi phí đầu tư, tiếp cận nguồn vốn tín dụng, ổn định, phát triển sản xuất - kinh doanh, phát triển mạng lưới tiêu thụ, hỗ trợ mở rộng thị trường, giảm hàng tồn kho. Đẩy mạnh các giải pháp bình ổn thị trường, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát. Rà soát, triển khai các biện pháp khai thác, quản lý và bồi dưỡng nguồn thu ngân sách, bảo đảm thu đạt kế hoạch năm 2013, phát huy vai trò của Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước thành phố trong thu hút, tạo vốn đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng. Tập trung thực hiện tốt việc chăm lo đời sống cho diện chính sách, người có công, hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng xã hội; tổng kết giai đoạn 3 chương trình giảm hộ nghèo, tăng hộ khá, đề ra mức thu nhập để xác định hộ nghèo, hộ cận nghèo sát với thu nhập thực tế bị ảnh hưởng bởi lạm phát, làm cơ sở triển khai giai đoạn 4. Tiếp tục thực hiện tốt cải cách hành chính, giảm phiền hà cho nhân dân và doanh nghiệp. Giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, củng cố quốc phòng trên địa bàn thành phố.

Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa IX kêu gọi toàn Đảng bộ, toàn quân và nhân dân thành phố tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng kiên cường, đoàn kết, năng động, sáng tạo, ra sức khắc phục khó khăn, vượt qua thách thức, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội, đảm bảo an ninh - quốc phòng năm 2013 và Chương trình hành động của Thành ủy thực hiện Nghị quyết 25 Ban Chấp hành Trung ương khóa XI, tạo chuyển biến mới trong thực hiện Nghị quyết Đại hội IX Đảng bộ thành phố về công tác vận động nhân dân trong Đảng bộ và hệ thống chính trị thành phố.

BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ THÀNH PHỐ KHÓA IX

Tin khác

Thông báo