Thứ Ba, ngày 3 tháng 10 năm 2023

Thông báo Hội nghị lần thứ 20 Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa IX

Hội nghị lần thứ 20 Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa IX họp ngày 22 và sáng ngày 23 tháng 11 năm 2014 đã đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội và ngân sách thành phố năm 2014 và nhiệm vụ, các giải pháp chủ yếu năm 2015; thảo luận, quyết định Chương trình hành động của Thành ủy thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương khóa XI “Về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế” và Chương trình hành động của Thành ủy thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương khóa XI “Về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”. Đồng chí Lê Thanh Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy chủ trì và kết luận Hội nghị.

1. Năm 2014, bối cảnh tình hình chung của thế giới và khu vực diễn biến phức tạp, kinh tế trong nước còn nhiều khó khăn, ảnh hưởng đến sự phát triển chung của thành phố. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố đã tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo với quyết tâm chính trị cao, phấn đấu vượt qua khó khăn, thách thức, tích cực thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội năm 2014. Kinh tế thành phố tăng trưởng khá, tổng sản phẩm nội địa (GDP) ước tăng 9,5%, cao hơn năm 2013 (tăng 9,3%), chỉ số giá tiêu dùng được kiểm soát tốt (ước chỉ tăng 3% so năm 2013 tăng 5,2%), góp phần cùng cả nước phục hồi tăng trưởng, kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô. Cơ cấu lại kinh tế thành phố đạt kết quả bước đầu, chuyển dịch tích cực và đúng hướng; mô hình tăng trưởng, từng bước phát triển theo chiều sâu, nâng cao năng suất các yếu tố tổng hợp (TFP) và năng lực cạnh tranh. Thành phố đã tích cực, chủ động triển khai các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, phục hồi sản xuất - kinh doanh, thu hút đầu tư trong nước và đầu tư trực tiếp nước ngoài đạt kết quả cao, đầu tư lĩnh vực công nghệ cao đạt khá; tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chương trình bình ổn thị trường gắn với Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, góp phần mở rộng thị trường trong nước; kết nối ngân hàng với doanh nghiệp đạt kết quả tích cực; thu ngân sách vượt dự toán, chi đầu tư phát triển đạt trên 40% tổng chi ngân sách. Công tác quản lý và phát triển đô thị chuyển biến rõ trên một số mặt, đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng đô thị đạt kết quả tốt, thị trường bất động sản có dấu hiệu phục hồi, công tác chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường được tăng cường. Lĩnh vực văn hóa - xã hội có chuyển biến; chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân được cải thiện; thực hiện các chính sách an sinh xã hội đạt nhiều kết quả thiết thực, góp phần giảm bớt khó khăn, cải thiện và từng bước nâng cao đời sống nhân dân. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Tuy nhiên, tình hình kinh tế - văn hóa - xã hội thành phố vẫn còn nhiều khó khăn, bộc lộ một số hạn chế, yếu kém. Tăng trưởng kinh tế thành phố phục hồi chậm, chất lượng chưa cao, tổng cầu của kinh tế thành phố còn yếu, cơ cấu lại kinh tế thành phố thực hiện chậm. Xuất khẩu nặng về gia công, giá trị gia tăng thấp. Tình hình sản xuất của doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp vừa và nhỏ còn nhiều khó khăn; tăng trưởng tín dụng chưa đạt chỉ tiêu đề ra, tỷ lệ nợ xấu còn cao; chưa gắn kết việc hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ với phát triển công nghiệp hỗ trợ của thành phố. Việc ứng dụng các đề tài nghiên cứu khoa học - công nghệ vào thực tiễn chưa nhiều. Công tác quản lý và phát triển đô thị, kết cấu hạ tầng đô thị còn bất cập, chưa đáp ứng yêu cầu phát triển thành phố; cơ chế, chính sách xã hội hóa đầu tư, thu hút vốn đầu tư xã hội chưa có bước đột phá, chưa đáp ứng nguồn vốn đầu tư đồng bộ kết cấu hạ tầng; tình trạng ùn tắc giao thông, ngập nước nội thị, ô nhiễm môi trường vẫn nghiêm trọng, gây bức xúc trong nhân dân. Việc cung cấp nước sạch phục vụ sinh hoạt cho nhân dân chưa đạt chất lượng và chỉ tiêu đề ra. Một số vấn đề bức xúc trong lĩnh vực văn hóa - xã hội chậm được khắc phục. Tình hình phạm pháp hình sự có chiều hướng gia tăng; tệ nạn xã hội, nhất là ma túy và mại dâm, tình hình cháy, nổ trên địa bàn thành phố còn diễn biến phức tạp, gây tâm lý lo lắng, bất an trong xã hội. Công tác cải cách hành chính chưa đáp ứng được yêu cầu. Tình trạng quan liêu, chưa nắm sát tình hình, chưa giải quyết kịp thời những vấn đề bức xúc của nhân dân vẫn còn tồn tại ở một số địa phương, cơ quan, đơn vị.

Hội nghị thống nhất mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội năm 2015: tập trung thực hiện hiệu quả các giải pháp để tăng trưởng kinh tế, cơ cấu lại, nâng cao chất lượng tăng trưởng và sức cạnh tranh của kinh tế thành phố; thực hiện mạnh mẽ các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; đẩy mạnh xúc tiến thương mại, du lịch và đầu tư; hỗ trợ doanh nghiệp phát triển sản xuất - kinh doanh, mở rộng thị trường, tiếp cận tốt nguồn vốn tín dụng thông qua chương trình kết nối ngân hàng - doanh nghiệp, giảm tỷ lệ nợ xấu. Thực hiện hiệu quả các biện pháp khai thác, quản lý, bồi dưỡng nguồn thu, hoàn thành đạt và vượt chỉ tiêu thu ngân sách Nhà nước năm 2015. Nâng cao hiệu quả đầu tư công, ưu tiên vốn tập trung thực hiện 6 chương trình đột phá, các công trình hoàn thành và đưa vào sử dụng trong năm 2015, chú trọng các công trình chào mừng Kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước. Tiếp tục thực hiện các biện pháp khắc phục tình trạng quá tải bệnh viện; đẩy mạnh thực hiện chương trình an sinh xã hội; thực hiện đồng bộ các giải pháp hỗ trợ hộ nghèo; nâng cao hiệu quả phong trào “chung sức xây dựng nông thôn mới”, phấn đấu hoàn thành Chương trình mục tiêu xây dựng nông thôn mới trong thời gian sớm nhất. Tiếp tục nâng cao hiệu quả hợp tác kinh tế - văn hóa - xã hội với các địa phương trong và ngoài nước. Tập trung thúc đẩy cải cách hành chính, nâng cao ý thức và trách nhiệm phục vụ của cán bộ, công chức, tăng cường đối thoại, tiếp xúc với nhân dân, nỗ lực giải quyết các vấn đề bức xúc của nhân dân. Giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; với tinh thần nhân đạo, nhân văn sâu sắc, tổ chức tốt việc tiếp nhận, cắt cơn, giải độc, tư vấn tâm lý, thực hiện các biện pháp tổ chức cai nghiện bắt buộc, cai nghiện tự nguyện cho người nghiện ma túy theo quy định pháp luật.

2. Thành ủy đã thông qua Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương khóa XI “Về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế” với mục tiêu “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo gắn với nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng và hiệu quả giáo dục, đào tạo trên địa bàn thành phố; xác định giáo dục và đào tạo là động lực quan trọng để thành phố phát triển bền vững; phấn đấu đến năm 2020, hệ thống giáo dục và đào tạo thành phố Hồ Chí Minh được chuẩn hóa, hiện đại hóa, xã hội hóa, dân chủ hóa, hội nhập với các nền giáo dục tiên tiến trong khu vực và trên thế giới, giữ vững định hướng xã hội chủ nghĩa và bản sắc dân tộc. Đổi mới mạnh mẽ phương pháp giảng dạy và học tập theo hướng hiện đại, đáp ứng chuẩn giáo dục quốc tế; phát huy tốt nhất năng lực sáng tạo của người học; chú trọng giáo dục lối sống, nhân cách, đạo đức, lý tưởng và truyền thống cách mạng, ý chí kiên cường xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Xây dựng thành phố thành trung tâm giáo dục - đào tạo chất lượng cao của cả nước và khu vực Đông Nam Á. Bảo đảm sự hài hòa giữa phát triển giáo dục và chất lượng giáo dục. Xây dựng xã hội học tập, khuyến khích, tạo điều kiện công bằng và thuận lợi để mọi người dân thành phố được học tập suốt đời. Xây dựng nguồn nhân lực để đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế của thành phố”.

3. Hội nghị đã thông qua chương trình hành động của Thành ủy thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương khóa XI “Về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”; xác định mục tiêu xây dựng và phát triển văn hóa, con người thành phố gắn bó mật thiết và góp phần quan trọng vào xây dựng, phát triển văn hóa, con người Việt Nam phát triển toàn diện, hướng đến chân - thiện - mỹ, thấm nhuần tinh thần dân tộc, nhân văn, dân chủ và khoa học; nghiên cứu xây dựng các chuẩn mực giá trị văn hóa, con người thành phố Hồ Chí Minh; xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, phù hợp với sự phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế của thành phố; hoàn thiện các thiết chế văn hóa bảo đảm cho việc xây dựng và phát triển văn hóa, con người thành phố; xây dựng thị trường văn hóa lành mạnh; từng bước thu hẹp khoảng cách trong hưởng thụ văn hóa giữa nội thành và ngoại thành, giữa các khu vực dân cư và các giai tầng xã hội; ngăn chặn và đẩy lùi có hiệu quả sự xuống cấp về văn hóa và đạo đức xã hội.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Bí thư Thành ủy đánh giá cao nỗ lực vượt bậc của các tầng lớp nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp, của các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể thành phố đã vượt qua khó khăn, thách thức, thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội năm 2014, đạt được những kết quả tích cực, toàn diện trên các lĩnh vực, không ngửng chăm lo, nâng cao đời sống của nhân dân. Tuy nhiên, tình hình kinh tế - văn hóa - xã hội thành phố vẫn còn nhiều hạn chế, yếu kém, những khuyết điểm đã được nhận thấy, nêu ra tại các kỳ họp trước chậm được khắc phục, kết quả đạt được chưa đáp ứng yêu cầu phát triển thành phố, chưa giải quyết tốt những tồn tại, bức xúc như mong muốn của nhân dân. Để thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội năm 2015, đồng chí nhấn mạnh, các cấp ủy đảng, chính quyền phải quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo hỗ trợ giải quyết khó khăn trong hoạt động của doanh nghiệp; có chính sách phát triển công nghiệp hỗ trợ của thành phố theo sản phẩm, theo ngành, lĩnh vực gắn với phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ; thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp giảm ngập nước, thực hiện hoàn thành việc cung cấp nước sạch, nước hợp vệ sinh cho nhân dân; tăng cường cải cách hành chính, khắc phục hiệu quả các hạn chế, khuyết điểm; kiên quyết làm bằng được những vấn đề đã nêu ra; tăng cường trách nhiệm cá nhân, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị; giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao trách nhiệm công vụ của cán bộ, công chức các cơ quan hành chính, chấn chỉnh, nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các sở - ngành và quận - huyện, khắc phục tình trạng gây phiền hà, nhũng nhiễu; giải quyết kịp thời những kiến nghị của cơ sở, những bức xúc của nhân dân.

Quyết tâm kéo giảm tình hình vi phạm pháp luật, tệ nạn xã hội, tội phạm, nhất là tập trung quyết liệt tấn công, trấn áp các loại tội phạm ma túy; thực hiện có hiệu quả việc tiếp nhận, cắt cơn, giải độc, tư vấn tâm lý, áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa người nghiện ma túy không nơi cư trú ổn định vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, kết hợp với vận động cai nghiện tự nguyện, nâng cao hiệu quả giáo dục tại cộng đồng với tinh thần chăm lo giúp đỡ người bệnh, đồng thời xây dựng môi trường xã hội lành mạnh, đảm bảo sự bình yên cho nhân dân thành phố. Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và nhân dân thành phố với truyền thống đền ơn đáp nghĩa, uống nước, nhớ nguồn, tổ chức các hoạt động chăm lo Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015 cho gia đình chính sách, nhân dân vùng căn cứ kháng chiến cũ, vùng sâu, vùng xa, đồng bào dân tộc, tôn giáo, hộ nghèo, hộ cận nghèo, công nhân lao động, sinh viên, học sinh, thể hiện đậm nét đặc trưng văn hóa nghĩa tình của nhân dân thành phố.

Năm 2015 là năm thành phố cùng cả nước long trọng tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lịch sử trọng đại của đất nước, năm diễn ra đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội X Đảng bộ thành phố và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa IX kêu gọi toàn Đảng bộ, toàn quân và nhân dân thành phố tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, cách mạng kiên cường, tinh thần năng động, sáng tạo, nỗ lực khắc phục khó khăn, vượt qua thách thức, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội năm 2015, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội IX Đảng bộ thành phố.

BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ THÀNH PHỐ KHÓA IX

Tin khác

Thông báo