Thứ Hai, ngày 11 tháng 12 năm 2023

Thông báo số 527-TB/TU ngày 16/05/2013 kết luận của Ban Thường vụ Thành ủy về đề nghị của Ủy ban nhân dân thành phố về thu tiền sử dụng đất ở của hộ gia đình, cá nhân đối với phần diện tích ở ngoài hạn mức

Trong phiên họp ngày 16 tháng 5 năm 2013, đồng chí Lê Thanh Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy đã chủ trì Hội nghị lần thứ 99 Ban Thường vụ Thành ủy để nghe Ủy ban nhân dân thành phố báo cáo, đề nghị thu tiền sử dụng đất ở của hộ gia đình, cá nhân đối với phần diện tích đất ở ngoài hạn mức (Công văn số 2305/UBND-ĐTMT ngày 16 tháng 5 năm 2013 của Ủy ban nhân dân thành phố), cùng dự có đồng chí Đào Thị Hương Lan - Giám đốc Sở Tài chính, đồng chí Nguyễn Đình Tấn - Cục trưởng Cục thuế thành phố, đồng chí Ung Thị Xuân Hương - Giám đốc Sở Tư pháp, đồng chí Nguyễn Văn Hồng - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, đồng chí Võ Văn Hoan - Phó Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, đồng chí Trần Thế Thuận - Phó Chánh Văn phòng Thành ủy. Sau khi nghe Ủy ban nhân dân thành phố báo cáo và các ý kiến phát biểu tại Hội nghị, Ban Thường vụ Thành ủy đã thảo luận, thống nhất có ý kiến kết luận, chỉ đạo như sau :

1. Căn cứ các Nghị định của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất, Thông tư số 93/2011/TT-BTC ngày 29 tháng 6 năm 2011 của Bộ Tài chính, ý kiến của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 2882/VPCP-KTN ngày 26 tháng 4 năm 2012, Ủy ban nhân dân thành phố đã ban hành Quyết định số 28/2012/QĐ-UBND ngày 26 tháng 7 năm 2012 về hệ số điều chỉnh giá đất tính thu tiền sử dụng đất ở đối với hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định trên đã góp phần kịp thời điều chỉnh mức tính thu tiền sử dụng đất vượt hạn mức sử dụng (hạn mức giao) đất ở khi cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở (công nhận quyền sử dụng đất) đối với đất đang sử dụng (có hiện trạng là đất ở), chuyển mục đích sử dụng đối với đất đang sử dụng không phải là đất ở sang đất ở đối với hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn thành phố phù hợp với điều kiện thực tế thị trường bất động sản.

Tuy nhiên, trong thời gian qua do tình hình kinh tế khó khăn, ảnh hưởng đến thu nhập của người dân; hệ số K ban hành theo Quyết định số 28 của Ủy ban nhân dân thành phố còn quá cao, vượt quá khả năng thực hiện nghĩa vụ tài chính của người dân, đến nay còn trên 6.000 hồ sơ tồn đọng do người dân không đủ khả năng thực hiện nghĩa vụ tài chính.

Ban Thường vụ Thành ủy hoan nghênh ý thức trách nhiệm của Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố đã kịp thời nghiên cứu, đề xuất điều chỉnh giá đất để giải quyết nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của nhân dân thành phố, nhằm đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tiến tới hoàn thành trong năm 2013, trên cơ sở kết quả khảo sát, tổng hợp ý kiến của các sở, ngành, quận, huyện, lắng nghe ý kiến nhân dân thành phố.

2. Chấp thuận chủ trương việc Ủy ban nhân dân thành phố điều chỉnh hệ số điều chỉnh giá đất (hệ số K) để tính thu tiền sử dụng đất đối với trường hợp chuyển mục đích sử dụng đối với đất đang sử dụng không phải là đất ở sang đất của hộ gia đình, cá nhân như sau :

- Hệ số K được áp dụng chung cho cả đối tượng xin công nhận và chuyển mục đích (không phân biệt như Quyết định số 28/2012/QĐ-UBND).

- Điều chỉnh hệ số K theo từng khu vực :

+ Khu vực 1 : K = 2; gồm quận 1, quận 3, quận 4, quận 5, quận 10, quận 11, quận Tân Bình, quận Phú Nhuận.

+ Khu vực 2 : K = 1,5; gồm quận 2, quận 6, quận 7, quận 8, quận 9, quận 12, quận Gò Vấp, quận Bình Thạnh, quận Bình Tân, quận Thủ Đức, quận Tân Phú.

+ Khu vực 3 : K = 1,3; gồm huyện Bình Chánh, huyện Củ Chi, huyện Hóc Môn, huyện Nhà Bè, huyện Cần Giờ (riêng huyện Cần Giờ K = 1,1).

3. Giao Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo Ủy ban nhân dân thành phố chủ trì, chỉ đạo các sở, ngành thực hiện các công việc sau :

a) - Trường hợp người dân đã hoàn thành việc nộp tiền sử dụng đất theo mức cũ (theo Quyết định số 28/2012/QĐ-UBND ngày 10 tháng 7 năm 2012 của Ủy ban nhân dân thành phố) và đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì không áp dụng hồi tố việc điều chỉnh hệ số điều chỉnh giá đất (hệ số K) như đã nêu trên.

- Trường hợp người dân đã lập xong thủ tục nộp tiền sử dụng đất, đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nhưng còn ghi nợ tiền sử dụng đất và trường hợp người dân mới nhận được thông báo đã hoàn tất thủ tục kê khai, nộp tiền sử dụng đất nhưng chưa nộp thì giao Cục thuế thành phố hướng dẫn Ủy ban nhân dân các quận, huyện theo hướng hủy hồ sơ ban đầu, thực hiện tính lại theo mức thu mới.

b) Giao cho Ủy ban nhân dân thành phố theo dõi chặt chẽ việc triển khai thực hiện, kịp thời báo cáo Thường trực Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy.

T/M BAN THƯỜNG VỤ

CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)

Trần Thế Lưu

Tin khác

Thông báo