Thứ Hai, ngày 11 tháng 12 năm 2023

Thông báo số 183-TB/TU ngày 08/06/2007 của Ban Thường vụ Thành ủy về xử lý vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm liên quan đến các cơ sở sản xuất nước tương chứa hàm lượng 3-MCPD vượt mức quy định

Trong cuộc họp Ban Thường vụ Thành ủy ngày 06 tháng 6 năm 2007, sau khi nghe Ban Cán sự Đảng Ủy ban Nhân dân Thành phố báo cáo về tình hình xử lý các cơ sở sản xuất nước tương vi phạm quy định về hàm lượng 3-MCPD trong sản phẩm, Ban Thường vụ Thành ủy đã thảo luận và thống nhất kết luận:

1/ Vừa qua, sản phẩm nước tương có hàm lượng 3-MCPD vượt mức quy định vệ sinh an toàn thực phẩm không được công bố công khai và xử lý triệt để đã và đang gây lo ngại, rất bức xúc trong nhân dân. Hậu quả này trước tiên và chủ yếu do sự sơ hở, lỏng lẻo và thiếu trách nhiệm của ngành y tế Thành phố trong công tác quản lý Nhà nước về vệ sinh an toàn thực phẩm cần phải được xử lý nghiêm minh.

2/ Để sớm chấn chỉnh (khắc phục tình trạng trên, Ban Thường vụ Thành ủy yêu cầu Ban Cán sự Đảng Ủy ban Nhân dân Thành phố chỉ đạo:

a) Sở Y tế Thành phố chủ trì phối hợp với các lực lượng thanh tra liên ngành, các cơ quan chức năng tích cực, khẩn trương tiến hành thanh tra, kiểm tra chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm đối với các loại nước chấm (trong đó có nước tương); có biện pháp xử lý nghiêm khắc và thu hồi triệt để để tiêu hủy đối với các sản phẩm nước chấm không đạt tiêu chuẩn quy định đã được phát hiện.

b) Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố sớm tổ chức nghiên cứu, hướng dẫn quy trình công nghệ sản xuất nước chấm sạch để các cơ sở sản xuất ứng dụng...

c) Sở Y tế Thành phố chủ trì cùng với Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn Thành phố, Sở Thương mại, các cơ quan chức năng Thành phố rà soát lại các chủ trương, quy định của Nhà nước và Thành phố về vệ sinh an toàn thực phẩm để tham mưu cho Ủy ban Nhân dân Thành phố tăng cường các biện pháp củng cố, hoàn thiện cơ chế quản lý Nhà nước về vệ sinh an toàn thực phẩm (bao gồm hệ thống tổ chức quản lý, đầu tư trang thiết bị kiểm nghiệm, tăng cường lực lượng thanh tra chuyên ngành,. . .); có quy định chế tài mạnh đối với những cơ sở, người kinh doanh vi phạm các quy định về tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm; kiên quyết lập lại trật tự sản xuất kinh doanh thực phẩm nói chung, sản phẩm nước chấm nói riêng và cuối quý III//2007.

d) Chỉ đạo Đảng ủy và lãnh đạo Sở Y tế tổ chức kiểm điểm nghiêm túc, làm rõ trách nhiệm của tập thể và cá nhân sai phạm khi kiểm tra phát hiện sản phẩm nước tương có hàm lượng 3-MCPD vượt mức quy định vệ sinh an toàn thực phẩm không xử lý triệt để (thu hồi, tiêu hủy ngay) và không công bố công khai; qua đó đề xuất hình thức xử lý kỷ luật nghiêm khắc và báo cáo kết quả cho Ban Thường vụ Thành ủy (khi tổ chức kiểm điểm mời lãnh đạo Sở Nội vụ, Thanh tra Thành phố và đại diện Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, Ban Tổ chức Thành ủy, Ban Tư tưởng - Văn hóa Thành ủy); thời gian hoàn thành kiểm điểm trong 5 ngày kể từ ngày ký văn bản này.

3. Giao Ban Tư tưởng - Văn hóa Thành ủy chỉ đạo, định hướng cho các báo, đài Thành phố thông tin đúng mức, góp phần tăng cường quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm, đồng thời bảo đảm sự ổn định và phát triển của ngành thực phẩm Việt Nam.

T/L BAN THƯỜNG VỤ

CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)

Võ Tiến Sĩ

Tin khác

Thông báo