Thứ Hai, ngày 11 tháng 12 năm 2023

Thông báo số 191-TB/TU ngày 15 tháng 8 năm 2011 của Thành ủy TPHCM về kết luận của đồng chí Nguyễn Văn Đua, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy về kết quả nghiên cứu đề tài xây dựng mô hình xã hội học tập thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn hội nhập

Ngày 04 tháng 4 năm 2011, đồng chí Nguyễn Văn Đua, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đã chủ trì buổi làm việc với Thường trực Hội Khuyến học thành phố để nghe báo cáo kết quả nghiên cứu đề tài khoa học ''Xây dựng mô hình xã hội học tập ở thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn hội nhập'' và trình bày một số kiến nghị về thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW và Chương trình hành động số 27-CTr/TU ngày 30 tháng 11 năm 2007 của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. Cùng tham dự buổi làm việc có đồng chí Hứa Ngọc Thuận, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Thành ủy, Văn phòng Thành ủy, Đảng ủy Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố.

Sau khi nghe Hội Khuyến học thành phố trình bày các nội dung nêu trên và ý kiến phát biểu của các thành viên dự họp, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đã kết luận chỉ đạo như sau:

1. Thường trực Thành ủy đánh giá cao sự nỗ lực, năng động và biểu dương Hội Khuyến học thành phố đã thực hiện thành công đề tài nghiên cứu khoa học ''Xây dựng mô hình xã hội học tập ở thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn hội nhập'', được Hội đồng Khoa học cấp thành phố nghiệm thu với kết quả xuất sắc. Đề tài đã nêu bật được tư tưởng Hồ Chí Minh về học tập suốt đời; bám sát thực tế tình hình thành phố và đã hệ thống hóa các văn bản liên quan đến chủ trương xây dựng xã hội học tập tại Việt Nam và thành phố Hồ Chí Minh. Đây là đề tài có giá trị khoa học và thực tiễn, cần được triển khai rộng rãi trong toàn thành phố.

2. Thường trực Thành ủy giao:

a. Ban Tuyên giáo Thành ủy

- Chủ trì, phối hợp với Hội Khuyến học thành phố giới thiệu đề tài khoa học này tại cuộc họp giao ban với Tổng biên tập các cơ quan báo chí thành phố; đồng thời chỉ đạo tuyên truyền sâu rộng đề tài trên các phương tiện thông tin đại chúng nhằm đẩy mạnh thực hiện mô hình xã hội học tập trên địa bàn thành phố.

- Chuẩn bị báo cáo kết quả đề tài tại hội nghị cán bộ thành phố, thời gian tổ chức trong tháng 9 năm 2011.

- Dự thảo văn bản trình Thường trực Thành ủy chỉ đạo triển khai thực hiện đề tài Xây dựng xã hội học tập và chỉ đạo giải quyết kiến nghị của Hội Khuyến học thành phố về xây dựng tổ chức hội, chi hội khuyến học trong các trường đại học, cao đẳng và các doanh nghiệp; thời gian hoàn thành trong tháng 8 năm 2011.

- Chủ trì, phối hợp với Hội khuyến học thành phố, Ban Dân vận Thành ủy, Sở Giáo dục và Đào tạo tập trung đẩy mạnh công tác khuyến học, khuyến tài tại một số địa phương còn yếu và lựa chọn một số địa phương, đơn vị để triển khai xây dựng xã hội học tập theo mô hình nghiên cứu.

- Giúp Ban Thường vụ Thành ủy chuẩn bị nội dung sơ kết 4 năm thực hiện Chương trình hành động số 27-CTr/TU ngày 30 tháng 11 năm 2007 của Ban Thường vụ Thành ủy thực hiện Chỉ thị số 11-CTr/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập vào quý 4 năm 2011.

b. Hội Khuyến học thành phố nghiên cứu biên soạn cẩm nang về xây dựng xã hội học tập cho từng đối tượng để tăng hiệu quả tuyên truyền (ngoài kinh phí do Sở Khoa học - Công nghệ cấp theo quy định, nếu còn thiếu thì đề nghị cấp bổ sung từ nguồn thu kết quả hoạt động kinh doanh - dịch vụ bổ sung ngân sách Đảng bộ thành phố) do Văn phòng Thành ủy hướng dẫn thủ tục.

c. Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo hỗ trợ kiện toàn bộ máy Hội Khuyến học các cấp của thành phố và xem xét giải quyết chế độ chính sách đối với cán bộ Hội Khuyến học; chỉ đạo các sở - ngành liên quan tham gia và tạo điều kiện thuận lợi trong quá trình triển khai xây dựng xã hội học tập tại thành phố; rà soát các điều kiện theo quy định Hội có tính chất đặc thù để trình Ban Thường vụ Thành ủy xem xét quyết định về Hội Khuyến học thành phố.

T/L THƯỜNG TRỰC THÀNH ỦY

CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)

Trần Thế Lưu

Tin khác

Thông báo