Chủ Nhật, ngày 21 tháng 7 năm 2024

Thông báo kết luận của đồng chí Tất Thành Cang, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy tại Hội nghị giao ban chuyên đề giữa Thường trực Thành ủy với Thường trực quận ủy, huyện ủy năm 2016 về các giải pháp đổi mới phương thức học tập và tổ chức thực hiện các nghị quyết của Đảng

Ngày 30 tháng 5 năm 2016, đồng chí Tất Thành Cang, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đã chủ trì Hội nghị giao ban chuyên đề giữa Thường trực Thành ủy với Thường trực quận ủy, huyện ủy năm 2016 về các giải pháp đổi mới phương thức học tập và tổ chức thực hiện các nghị quyết của Đảng. Tham dự hội nghị có đồng chí Đào Văn Lừng, Vụ trưởng, Trưởng Cơ quan thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương tại thành phố, đồng chí Võ Thị Dung, Phó Bí thư Thành ủy. Sau khi nghe Ban Tuyên giáo Thành ủy thông qua báo cáo đề dẫn và các ý kiến phát biểu của các quận ủy, huyện ủy và đồng chí Thân Thị Thư, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy kết luận:

Trong thời gian qua, Ban Thường vụ Thành ủy tập trung quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo công tác tổ chức triển khai, học tập, quán triệt, tuyên truyền và thực hiện các nghị quyết của Đảng; tập trung đổi mới phương thức học tập, quán triệt và tổ chức thực hiện các nghị quyết của Đảng nhằm đưa nghị quyết đi vào cuộc sống đạt kết quả cao nhất. Công tác học tập, quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết của Đảng tại các quận ủy, huyện ủy trong thời gian qua đã có nhiều chuyển biến đáng kể, tích cực đổi mới phương thức và ngày càng nâng cao chất lượng; các đảng bộ đã chủ động và linh hoạt hơn trong công tác tổ chức quán triệt, học tập nghị quyết, xây dựng chương trình hành động; chủ động trong việc mời báo cáo viên có trình độ chuyên môn cao về báo cáo nghị quyết cho cán bộ, đảng viên; nhiều đơn vị cũng có những mô hình, cách làm hay nhằm nâng cao chất lượng học tập, quán triệt, tuyên truyền, cũng như kiểm tra, giám sát việc học tập, quán triệt, tuyên truyền nghị quyết của Đảng trong cán bộ, đảng viên và quần chúng Nhân dân.

Tuy nhiên, một số bí thư cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy chưa quan tâm chỉ đạo công tác tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết của Đảng, việc tổ chức học tập, quán triệt còn chưa kịp thời, chất lượng chưa cao; việc xây dựng chương trình hành động, kế hoạch thực hiện các nghị quyết của Đảng còn chậm, còn tình trạng sao chép nội dung, chưa thật sự đầu tư xây dựng chương trình hành động gắn với tình hình thực tiễn của đơn vị, nội dung không có nhiệm vụ trọng tâm, phân công phân nhiệm cụ thể; sau khi triển khai, thiếu sự kiểm tra, giám sát việc thực hiện chương trình hành động. Tinh thần, thái độ học tập của một số cán bộ, đảng viên, kể cả cán bộ chủ chốt chưa nghiêm túc; một vài đồng chí bí thư cấp ủy không chủ trì việc học nghị quyết của Đảng; việc tổ chức học tập, quán triệt nghị quyết chưa thật sự gắn với trách nhiệm, quyền hạn của cấp ủy, người đứng đầu đơn vị; công tác tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện các nghị quyết của Đảng còn biểu hiện tập trung trách nhiệm cho ban tuyên giáo cấp ủy các cấp mà chưa có sự phối hợp, chủ động trách nhiệm của các cơ quan tham mưu xây dựng Đảng. Báo cáo viên tại cơ sở tuy có trình độ nhưng không thể đáp ứng được tất cả nội dung trên nhiều lĩnh vực.

Để nâng cao chất lượng học tập, quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết của Đảng trong thời gian tới, đặc biệt là việc đổi mới phương thức, nâng cao chất lượng học tập, quán triệt, tuyên truyền, tổ chức thực hiện nghị quyết của Đảng, đề nghị Thường trực quận ủy, huyện ủy tập trung một số công việc sau:

1.Lãnh đạo tổ chức thật tốt việc học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng theo tinh thần Chỉ thị số 01-CT/TW ngày 22 tháng 3 năm 2016 của Bộ Chính trị khóa XII, Hướng dẫn số 04-HD/BTGTW ngày 08 tháng 4 năm 2016 của Ban Tuyên giáo Trung ương về học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Kế hoạch số 27-KH/TU ngày 18 tháng 5 năm 2016 của Ban Thường vụ Thành ủy về triển khai thực hiện Chỉ thị số 01-CT/TW ngày 22 tháng 3 năm 2016 của Bộ Chính trị; xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng với những giải pháp cụ thể, thiết thực, phù hợp với đặc điểm tình hình và điều kiện thực tế của địa phương, cơ quan, đơn vị; giải quyết có hiệu quả các vấn đề bức xúc gắn việc tập trung thực hiện các giải pháp góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ X nhiệm kỳ 2015 - 2020, đưa Nghị quyết của Đảng thật sự đi vào cuộc sống.

2. Đồng chí bí thư cấp ủy, người đứng đầu địa phương, cơ quan, đơn vị phải chủ trì, trực tiếp chỉ đạo tổ chức việc triển khai học tập, quán triệt, tuyên truyền các nghị quyết của Đảng và xây dựng chương trình hành động của cấp ủy, tổ chức đảng, kế hoạch hành động của cá nhân thực hiện các nghị quyết của Đảng; chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát và đánh giá kết quả tổ chức thực hiện của địa phương, cơ quan, đơn vị mình; việc xây dựng chương trình hành động phải cụ thể, phù hợp với điều kiện, đặc điểm tình hình của đảng bộ để tránh những lúng túng, thiếu căn cứ, cơ sở khoa học trong tổ chức thực hiện.

3. Từng cấp ủy, chi bộ cơ sở phải làm công tác tư tưởng đối với cán bộ, đảng viên về ý thức tự giác học tập, tự nghiên cứu và tích cực tham gia thảo luận các nghị quyết của Đảng, chương trình hành động của địa phương, cơ quan, đơn vị; từng cán bộ, đảng viên, nhất là các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của đơn vị phải thống nhất nhận thức về trách nhiệm, quyền lợi và nghĩa vụ trong học tập, quán triệt các nghị quyết của Đảng, từ đó có trách nhiệm tuyên truyền, giới thiệu nghị quyết sâu rộng trong đảng viên và quần chúng Nhân dân.

4. Lãnh đạo tổ chức học tập, quán triệt các nghị quyết của Đảng theo hướng đổi mới về phương thức, cách làm phù hợp với điều kiện, đặc điểm tình hình của đơn vị, phát huy vai trò của cán bộ, đảng viên, các cơ quan tham mưu, giúp việc cho cấp ủy và các cơ quan có liên quan; việc tổ chức học tập cần có hình thức điểm danh, đánh giá phù hợp, thông báo nhắc nhở những đảng viên vắng không có lý do hoặc học tập không nghiêm túc đến chi bộ để tổ chức nhắc nhở, phê bình, kiểm điểm; trong kế hoạch học tập nghị quyết của Đảng, nhất thiết phải dành thời gian thích đáng cho việc thảo luận và thông qua chương trình hành động, đảm bảo thời gian thảo luận đủ để đảng viên trao đổi, hiểu sâu về nội dung nghị quyết, thảo luận chương trình hành động của cấp ủy; tài liệu học tập cần được gửi trước cho đảng viên nghiên cứu.

5. Thường xuyên bồi dưỡng, cập nhật kiến thức mới, thông tin thời sự, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cho các đồng chí báo cáo viên tại các cấp ủy cơ sở nhằm xây dựng lực lượng báo cáo viên ở cơ sở vững mạnh; thường xuyên có kế hoạch kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện các nghị quyết của Đảng theo định kỳ hoặc theo từng nội dung nghị quyết; nghiên cứu phương pháp phù hợp để đẩy mạnh việc tuyên truyền sâu rộng nghị quyết của Đảng trong quần chúng Nhân dân bằng những hình thức thích hợp, không vì khó khăn mà thực hiện qua loa, hình thức.

Văn phòng Thành ủy thông báo ý kiến kết luận của Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy để các đồng chí biết và thực hiện.

K/T CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

Nguyễn Thị Ngọc Lan

Đã ký

Tin khác

Thông báo