Thứ Tư, ngày 31 tháng 5 năm 2023

Cập nhật 10:07 17-02-2006

Diễn văn khai mạc Đại hội
Cập nhật 09:56 17-02-2006

Báo cáo chính trị
Cập nhật 09:43 17-02-2006

Báo cáo kết quả biểu quyết
Cập nhật 09:09 17-02-2006

Phát biểu bế mạc Đại hội

Thông báo