Chủ Nhật, ngày 18 tháng 8 năm 2019

Cập nhật 07:38 28-07-2019

Câu hỏi 15

Hỏi: Nội dung tố cáo đối với tổ chức đảng mà ủy ban kiểm tra phải giải quyết là nội dung nào?

Cập nhật 07:27 28-07-2019

Câu hỏi 14

Hỏi: Đảng viên A là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Giám đốc Sở Công an tỉnh X vi phạm đến mức phải thi hành kỷ luật. Tuy nhiên, khi tổ chức đảng đang thực hiện quy trình xem xét, thi hành kỷ luật thì đồng chí đó có quyết định nghỉ hưu. Do đó, về thẩm quyền kỷ luật có 2 loại ý kiến, như sau:

Cập nhật 07:15 28-07-2019

Câu hỏi 13

Hỏi: Chi bộ cơ sở A ra quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với đảng viên B (là đảng viên thuộc diện cấp ủy cấp trên quản lý) và báo cáo Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy C. Sau khi xem xét, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy C nhận thấy Chi bộ A xử lý không đúng mức với mức độ vi phạm của đảng viên B. Vậy Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy C phải thực hiện như thế nào?

Cập nhật 07:05 28-07-2019

Câu hỏi 12

Hỏi: Đảng viên A bỏ sinh hoạt đảng, bị tổ chức đảng có thẩm quyền xóa tên trong danh sách đảng viên. Tuy nhiên, sau đó một thời gian thì chi bộ phát hiện đồng chí A có vi phạm kỷ luật đảng khi còn công tác. Vậy, tổ chức đảng có thẩm quyền có tiến hành kiểm tra, xem xét xử lý kỷ luật đối với đồng chí A không?

Cập nhật 07:02 28-07-2019

Câu hỏi 11

Hỏi: UBKT huyện ủy nhận được nhiều đơn tố cáo nặc danh, mạo danh đối với đồng chí Huyện ủy viên, Bí thư đảng ủy xã. Nội dung đơn nêu vi phạm ở nhiều lĩnh vực. Qua xem xét, UBKT huyện ủy không giải quyết đơn tố cáo mà quyết định kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với đồng chí đó. Việc UBKT huyện ủy ra quyết định kiểm tra như vậy có đúng không?

Cập nhật 10:54 23-07-2019

Câu hỏi 10

Hỏi: Đảng viên A có vợ sinh con thứ 3 và có giấy xác nhận thuộc trường hợp không xem xét, xử lý kỷ luật theo Hướng dẫn số 04-HD/UBKTTW, ngày 22/3/2018 Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Cập nhật 10:35 23-07-2019

Câu hỏi 9
Hỏi: Đảng viên A là công chức vi phạm khuyết điểm từ tháng 5/2015, đến tháng 5-2018 tổ chức đảng phát hiện và tiến hành xem xét, xử lý kỷ luật bằng hình thức khiển trách, đề nghị chính quyền xử lý đồng bộ là khiển trách. Có 2 ý kiến:

Ý kiến thứ 1: Tổ chức đảng, chính quyền xử lý như vậy là đúng.

Ý kiến thứ 2: Việc tổ chức đảng xem xét, thi hành kỷ luật đối với đảng viên vi phạm nêu trên là đúng quy định của Đảng. Tuy nhiên, việc xử lý kỷ luật về chính quyền là không đúng, vì căn cứ quy định về thời hiệu xử lý kỷ luật đối với công chức thì đã hết thời hiệu xử lý kỷ luật đối với đảng viên A.

Cập nhật 10:14 23-07-2019

Câu hỏi 8

Hỏi: Ủy ban Kiểm tra Quận uỷ Quận Đ kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với đảng viên A trong việc kê khai lý lịch để kết nạp vào Đảng, phát hiện đồng chí đó kê khai lý lịch không trung thực. Hỏi vấn đề này xem xét, xử lý như thế nào?

Cập nhật 09:46 23-07-2019

Câu hỏi 7

Hỏi: Đồng chí A có đơn tố cáo đồng chí B là lãnh đạo cơ quan; qua giải quyết tố cáo UBKT nhận thấy bản thân đồng chí A cũng có vi phạm cùng với đồng chí B. Biết được việc này, nên khi đoàn kiểm tra đang thẩm tra, xác minh; đồng chí A đã rút đơn tố cáo. Vậy, trường hợp trên xử lý như thế nào?

Cập nhật 09:34 23-07-2019

Câu hỏi 6
Hỏi: Khi đang kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với đảng viên A, cũng trong thời gian này đến thời kỳ xem xét, bổ nhiệm lại đối với đồng chí A theo quy định. UBKT nhận thấy đồng chí A mặc dù chưa có kết luận, nhưng có vi phạm khuyết điểm và đề nghị tạm dừng việc bổ nhiệm lại đối với đồng chí A. Hỏi: Việc làm trên của UBKT có đúng không?
Cập nhật 09:04 23-07-2019

Câu hỏi 5
Hỏi: Ủy ban Kiểm tra Trung ương thực hiện quy trình xem xét, xử lý kỷ luật đảng viên cùng với quy trình kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với đảng viên (gọi là quy trình kép), có 2 ý kiến về việc thông báo kết luận kiểm tra và ra quyết định kỷ luật như sau:
Cập nhật 09:02 23-07-2019

Câu hỏi 4
Hỏi: Ủy ban kiểm tra có thẩm quyền kiểm tra tài chính của cấp ủy cùng cấp và cơ quan tài chính của cấp ủy cùng cấp không?
Cập nhật 09:00 23-07-2019

Câu hỏi 3

Hỏi: Thời gian giám sát theo chuyên đề được tính từ khi nào?

Cập nhật 08:56 23-07-2019

Câu hỏi 2

Hỏi: Ban Thường vụ Huyện ủy A tiến hành giám sát chuyên đề đối với Đảng ủy xã B; do kết thúc cuộc giám sát đã lâu mà không có thông báo kết quả giám sát nên Đảng ủy xã B có văn bản đề nghị Ban Thường vụ Huyện ủy A thông báo kết quả giám sát bằng văn bản cho Đảng ủy. Vậy, đề nghị của Đảng ủy xã B có đúng quy định không?

12

Thông báo