Thứ Bảy, ngày 22 tháng 6 năm 2024

Thường xuyên tự kiểm tra việc xây dựng, thực hiện quy chế làm việc

Đồng chí Hồ Nam phát biểu tại chương trình

(Thanhuythcm.vn) – Sáng 22/9, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TPHCM tổ chức Hội nghị giao ban chuyên đề “Thực trạng, kinh nghiệm và cách làm trong công tác kiểm tra, giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện quy chế làm việc của cấp ủy, của lãnh đạo các địa phương, đơn vị”. Đến dự có Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải. Đồng chí Dương Ngọc Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TPHCM chủ trì Hội nghị.

Xác định được vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát

Báo cáo đề dẫn, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP Hồ Nam cho biết, từ năm 2020 đến tháng 6/2023, Ban Thường vụ Thành ủy, các quận ủy, huyện ủy, Thành ủy Thủ Đức, đảng ủy cấp trên cơ sở trực thuộc Thành ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng và tổ chức thực hiện quy chế làm việc của cấp ủy, của lãnh đạo các địa phương, đơn vị trực thuộc.

Nội dung kiểm tra, giám sát tập trung vào việc xây dựng, rà soát sửa đổi, bổ sung quy chế làm việc của cấp ủy, của lãnh đạo cơ quan, địa phương, đơn vị; mối quan hệ phối hợp giữa cấp ủy và lãnh đạo cơ quan, địa phương, đơn vị theo quy chế làm việc; việc quán triệt, triển khai, thực hiện quy chế làm việc. Cùng với đó là kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị theo quy chế làm việc; việc chấp hành nguyên tắc tập trung dân chủ theo quy chế làm việc; việc thực hiện thẩm quyền, quy trình, thủ tục về công tác cán bộ theo quy chế làm việc; việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được phân công theo quy chế làm việc... Cấp ủy và ủy ban kiểm tra cấp ủy các cấp đã kiểm tra đối với 1.001 tổ chức đảng, 663 đảng viên; giám sát đối với 766 tổ chức đảng,745 đảng viên.

Qua kiểm tra, giám sát, đã kết luận, yêu cầu các tổ chức đảng, đảng viên được kiểm tra, giám sát phát huy các ưu điểm, khắc phục, chấn chỉnh các hạn chế khuyết điểm; đồng thời đề nghị, kiểm điểm, xem xét trách nhiệm đối với các tổ chức đảng, đảng viên có hạn chế, khuyết điểm, vi phạm. Trong đó, đối với tổ chức đảng, đã phê bình rút kinh nghiệm đối với 53 tổ chức đảng; Khiển trách 5 tổ chức đảng; Cảnh cáo 4 tổ chức đảng. Đối với đảng viên, đã phê bình rút kinh nghiệm 64 đảng viên; Khiển trách 44 đảng viên; Cảnh cáo 14 đảng viên; Cách chức 3 đảng viên; Khai trừ 1 đảng viên.

Theo đồng chí Hồ Nam, Ban Thường vụ Thành ủy, quận ủy, huyện ủy, Thành ủy Thủ Đức, đảng ủy cấp trên cơ sở và cấp ủy các cấp có quan tâm chỉ đạo tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng và tổ chức thực hiện quy chế làm việc của cấp ủy, của lãnh đạo các địa phương, cơ quan, đơn vị trực thuộc. Đa số cấp ủy các cấp và ủy ban kiểm tra cấp ủy các cấp nhận thức và xác định được vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát việc xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện quy chế làm việc. Cấp ủy các cấp phân công cấp ủy viên; ủy ban kiểm tra cấp ủy các cấp phân công cán bộ kiểm tra phụ trách địa bàn để thực hiện nhiệm vụ giám sát thường xuyên, trong đó một nội dung quan trọng, được lưu ý trong quá trình giám sát thường xuyên là việc tổ chức thực hiện quy chế làm việc, việc chấp hành các nguyên tắc sinh hoạt đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách.

Tuy nhiên, một số cấp ủy, ủy ban kiểm tra cấp ủy chưa quan tâm đúng mức đến kiểm tra, giám sát việc xây dựng và tổ chức thực hiện quy chế làm việc, chưa đưa nội dung kiểm tra, giám sát việc xây dựng và tổ chức thực hiện quy chế làm việc vào chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát toàn khóa, hàng năm. Việc tự kiểm tra việc xây dựng, rà soát, sửa đổi, bổ sung và tổ chức thực hiện quy chế làm việc của một số cấp ủy còn hạn chế, chưa kịp thời điều chỉnh, bổ sung quy chế làm việc cho phù hợp quy định mới của cấp trên, của ngành và tình hình thực tiễn phát sinh tại địa phương, đơn vị mình…

Chủ động khắc phục, ngăn ngừa sai phạm

Đồng chí Hồ Nam cho biết, từ kết quả trong công tác kiểm tra, giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện quy chế làm việc của cấp ủy, của lãnh đạo các địa phương, đơn vị đã rút ra một số bài học kinh nghiệm.

Cụ thể, thường trực cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy, cấp ủy và người đứng đầu cấp ủy ở địa phương, cơ quan, đơn vị nào nhận thức đầy đủ về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc xây dựng, thực hiện quy chế làm việc và của công tác kiểm tra, giám sát việc xây dựng và tổ chức thực hiện quy chế làm việc thì việc tổ chức thực hiện quy chế làm việc tại địa phương, cơ quan, đơn vị đó được thực hiện tốt, thường ít phát sinh khuyết điểm, vi phạm.

Các đại biểu tham dự chương trình Các đại biểu tham dự chương trình

Thường xuyên kiểm tra, giám sát việc xây dựng và tổ chức thực hiện quy chế làm việc của cấp ủy là một trong những giải pháp nâng cao chất lượng xây dựng và tổ chức thực hiện quy chế làm việc của cấp ủy.

Một trong những kinh nghiệm khác là phát huy ý thức trách nhiệm, vai trò tiên phong, gương mẫu chấp hành nghiêm các quy định trong quy chế làm việc của từng cán bộ, đảng viên, cấp ủy viên, nhất là các đồng chí bí thư, phó bí thư, ủy viên ban thường vụ. Đồng thời, thường xuyên tự kiểm tra, tự giám sát việc thực hiện quy chế làm việc, kịp thời báo cáo, đề xuất sửa đổi, bổ sung quy chế làm việc để phù hợp với quy định mới của Đảng, pháp luật của Nhà nước và thực tiễn thực hiện quy chế làm việc.

Để thực hiện tốt hơn công tác kiểm tra, giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện quy chế làm việc của cấp ủy, của lãnh đạo các địa phương, đơn vị, thời gian tới, tiếp tục tuyên truyền nâng cao nhận thức của cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy, thường trực cấp ủy, nhất là người đứng đầu cấp ủy về vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của việc xây dựng và tổ chức thực hiện quy chế làm việc của cấp ủy và vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát việc xây dựng và tổ chức thực hiện quy chế làm việc của cấp ủy.

Đồng thời, thường xuyên tự kiểm tra việc xây dựng, thực hiện quy chế làm việc; tự rà soát các quy định mới của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nhất là các quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của tổ chức cơ sở đảng trong các loại hình cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học,...; các quy chế làm việc mẫu và tình hình thực tiễn thực hiện quy chế làm việc để xem xét, quyết định sửa đổi, bổ sung quy chế làm việc của cấp ủy mình cho phù hợp với quy định mới và thực tiễn tại địa phương, cơ quan, đơn vị mình.

Một trong những nội dung khác là tăng cường kiểm tra, giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng và tổ chức thực hiện quy chế làm việc, trong đó tập trung vào những nơi có biểu hiện mất đoàn kết nội bộ, vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ. Đồng thời, chú trọng sơ kết, tổng kết công tác kiểm tra, giám sát việc xây dựng và tổ chức thực hiện quy chế làm việc của cấp ủy các cấp, để rút kinh nghiệm, giới thiệu các mô hình mới, hiệu quả, đúng quy định để các địa phương, cơ quan, đơn vị học tập, vận dụng; kịp thời thông tin những vi phạm, khuyết điểm tại các tổ chức đảng được kiểm tra để các đơn vị khác rút kinh nghiệm nhằm chủ động khắc phục, ngăn ngừa sai phạm.

S. Hải


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo