Thứ Hai, ngày 4 tháng 3 năm 2024

Quyết định số 1496-QĐ/TU ngày 5/2/2018 của Thành ủy TPHCM về công nhận kết quả kỳ thi nâng ngạch công chức và xét thăng hạng viên chức các cơ quan, đơn vị thuộc khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội thành phố năm 2017

Tin khác

Thông báo