Thứ Tư, ngày 24 tháng 7 năm 2024

Quyết định số 2177-QĐ/TU ngày 6/3/2019 của Thành ủy TPHCM về ban hành tạm thời Danh mục vị trí việc làm, bản mô tả vị trí việc làm công chức ngành Tổ chức xây dựng Đảng của thành phố

Tin khác

Thông báo