Thứ Bảy, ngày 20 tháng 7 năm 2024

Quyết định số 2076-QĐ/TU ngày 20/12/2018 của Thành ủy TPHCM về thành lập Hội đồng thi nâng ngạch công chức và xét thăng hạng viên chức các cơ quan, đơn vị thuộc khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội thành phố năm 2018

Tin khác

Thông báo