Thứ Bảy, ngày 10 tháng 6 năm 2023

Quyết định số 505-QĐ/UBKTTW ngày 14/4/2022 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương về ban hành Quy định tiêu chuẩn, chức danh và bổ nhiệm ngạch Kiểm tra Đảng

Tin khác

Thông báo